ความคิดเห็น เรื่องราว รู้จักยูรีพอร์ต ยูรีพอร์ตเตอร์ รายงาน สมัคร
ร่วมทีม U-Report เสียงของคุณมีความหมาย
ความคิดเห็น
เสียงจากยูรีพอร์ตเตอร์ทั่วประเทศไทย
เสียงเยาวชน
คนรุ่นใหม่อยากให้บริษัทเทคโนโลยีทำอะไรเพื่อให้แพล็ตฟอร์มที่เราใช้ปลอดภัยยิ่งขึ้น?
ตุลาคม 6, 2023
494
ผู้ตอบ
88%
อัตราการตอบโพล
27%
132
64%
316
9%
46
Youth Voices
Child Safety
Online Safety
จำนวนผู้ตอบทั้งหมด
ดูจากตัวเลขว่ายูรีพอร์ตส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่อย่างไร
เรียนรู้เพิ่มเติม