ความคิดเห็น เรื่องราว รู้จักยูรีพอร์ต ยูรีพอร์ตเตอร์ รายงาน สมัคร
ร่วมทีม U-Report เสียงของคุณมีความหมาย
Climate Change
เยาวชนคิดอย่างไรต่อวิกฤตโลกรวน
กรกฎาคม 5, 2023
407
ผู้ตอบ
100%
อัตราการตอบโพล
28%
106
67%
255
5%
19
Climate Change
Youth Voices
Skills
จำนวนผู้ตอบทั้งหมด
ดูจากตัวเลขว่ายูรีพอร์ตส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่อย่างไร
เรียนรู้เพิ่มเติม