FEATURED STORY
แค่กล้าที่จะพูด...ก็เปลี่ยนโลกได้
7 พฤษภาคม 2019
การที่เรามีทักษะการพูดที่ดีติดตัวไว้ จะทำให้คำพูดของเรามีความหนักแน่นมากขึ้น และสามารถผลักดันให้ทุกคนหันมาใส่ใจในประเด็นที่เรานำเสนอ รวมไปถึงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม หรือพูดง่ายๆ คือ มีการ take action กันมากขึ้น

LATEST STORIES

FILTERED BY


เสียงเยาวชน
แค่กล้าที่จะพูด...ก็เปลี่ยนโลกได้
Read full story →

การคุ้มครองเด็ก
เสียง (ที่ไม่ได้ยิน) ของคนในครอบครัว
Read full story →

OTHER IMAGES
วัยรุ่นไทย vs ฝรั่ง: คนรุ่นใหม่ไม่สนใจการเมืองจริงหรือ?
Read full story →

สิทธิเด็ก
วัยรุ่น และจุดยืนทางการเมือง
Read full story →

การศึกษา
เมื่อการศึกษาควรเป็นเรื่องของคนเรียน
Read full story →

HOME SCHOOL
โลกใบ (ไม่) เล็ก ของเด็กโฮมสคูล
Read full story →

SUCCESS STORY
เรื่องราวความสำเร็จ: นักศึกษาจาก มธ. กับการใช้ยูรีพอร์ตเพื่องานวิจัย
Read full story →

ART FOR THE FUTURE
U-Report พาชมสตรีทอาร์ต Art for the Future
Read full story →

U-REPORT ACTIVITY
เรื่องเล่าผ่านละคร สะท้อนมุมมองเยาวชน
Read full story →

OTHER IMAGES
มุมมืดของบอลโลก เรื่องเล่าจากคนชอบพนัน
Read full story →

นโยบายสังคม และ งานรณรงค์
เยาวชนไทยกับความหวังในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
Read full story →

นโยบายสังคม และ งานรณรงค์
มลภาวะอากาศ: ภัยใกล้ตัวคนไทยรุ่นใหม่
Read full story →

นโยบายสังคม และ งานรณรงค์
เยาวชนไทยอยากเห็นประเทศไทยมีพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมมากขึ้น
Read full story →

การศึกษา
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างเรียนรู้ของเด็กๆ: กรณีศึกษา เกม Pokémon Go
Read full story →

สุขภาพ
ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
Read full story →

การคุ้มครองเด็ก
โลกออนไลน์: คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่คุณโพสต์
Read full story →

ARCHIVED STORIES

FILTER

LIST