ความคิดเห็น เรื่องราว รู้จักยูรีพอร์ต ยูรีพอร์ตเตอร์ รายงาน สมัคร
ร่วมทีม U-Report เสียงของคุณมีความหมาย
ยูรีพอร์ตเตอร์
ยูรีพอร์ตรวบรวมความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนไทยผ่านการสื่อสารด้วยแอพพลิเคชั่น LINE และ Facebook Messenger ส่งโพลสำรวจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่
สถิติโดยรวม
4,957
ยูรีพอร์ตเตอร์
+67.3% ปีนี้
96.3 %
อัตราเฉลี่ยการตอบโพล
30%
1,455
63%
3,143
7%
359
ยูรีพอร์ตเตอร์ตามภูมิภาค
กรองผลลัพธ์
90 วัน
6 เดือน
12 เดือน