ความคิดเห็น เรื่องราว เกี่ยวกับ การมีส่วนร่วม รายงาน สมัครวันนี้
ร่วมทีม U-Report เสียงของคุณมีความหมาย
การมีส่วนร่วม
สถิติโดยรวม
30,759
ยูรีพอร์ตเตอร์
+2.2% ปีนี้
56.8 %
อัตราเฉลี่ยการตอบโพล
33%
8,743
67%
18,019
ยูรีพอร์ตเตอร์ตามภูมิภาค
กรองผลลัพธ์
90 วัน
6 เดือน
12 เดือน
ดูจากตัวเลขว่าเราร่วมผลักดันเสียงเด็กและเยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวกอย่างไร
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม