ความคิดเห็น เรื่องราว รู้จักยูรีพอร์ต ยูรีพอร์ตเตอร์ รายงาน สมัคร
ร่วมทีม U-Report เสียงของคุณมีความหมาย
ยูรีพอร์ตเตอร์
ยูรีพอร์ตรวบรวมความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนไทยผ่านการสื่อสารด้วยแอพพลิเคชั่น LINE และ Facebook Messenger ส่งโพลสำรวจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่
สถิติโดยรวม
2,460
ยูรีพอร์ตเตอร์
+53.7% ปีนี้
89.4 %
อัตราเฉลี่ยการตอบโพล
28%
681
66%
1,628
6%
151
ยูรีพอร์ตเตอร์ตามภูมิภาค
กรองผลลัพธ์
90 วัน
6 เดือน
12 เดือน