Opinions Stories About Engagement Reports สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษา Join Now
Join U-Report, Your voice matters.
STORY
เรื่องราวความสำเร็จ: นักศึกษาจาก มธ. กับการใช้ยูรีพอร์ตเพื่องานวิจัย

เรื่องราวความสำเร็จ: นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการใช้ยูรีพอร์ตเพื่องานวิจัย

       กลุ่มนักศึกษา ชั้นปีที่ คณะ Global Studies and Social Entrepreneurship มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งฝึกงานภายในองค์การยูเนสโก UNESCO ฝ่าย SHS (Social Human Science) มีความสนใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนที่ทางสหประชาชาติได้ก่อตั้งขึ้น โดยเฉพาะในด้านการสร้างโอกาสมีส่วนร่วมของเยาวชน นักศึกษาฝึกงานกลุ่มนี้จึงได้จัดทำรายงานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของเยาวชนในระบบสหประชาชาติ”  ซึ่งได้ยื่นเสนอต่อองค์การยูเนสโก เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานร่วมกับเยาวชนต่อไป

       งานวิจัยชิ้นนี้ได้เผยว่าโครงการที่ได้คะแนนสูงสุดในการเข้าถึงเยาวชน และส่งเสริมสิทธิในการมีส่วนร่วมของเยาวชน ได้แก่ โครงการยูรีพอร์ต ประเทศไทย เพราะนอกจากจะเป็นช่องทางในการรวบรวมความคิดเห็นจากเยาวชนทั่วประเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้ว ยูรีพอร์ตยังได้ยื่นเสนอผลจากโพลสำรวจแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนทุกครั้ง เพื่อผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากพลังเยาวชนอย่างแท้จริง

เป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากๆ ค่ะ สามารถใช้ได้จริงกับทุกงานวิจัยที่เกี่ยวกับเยาวชน การติดต่อประสานงานก็ทำได้รวดเร็ว ภายใน 7วันแรกโพลถูกปล่อย และอีก 7วันต่อมาเราก็ได้ข้อมูลแล้ว

       นางสาวชาลิสา แก้วหล้า หรือน้องจี๋ ตัวแทนจากกลุ่มนักศึกษากล่าว โดยเธอได้ให้ความเห็นว่ายูรีพอร์ต ช่วยให้งานวิจัยชิ้นนี้สามารถเก็บข้อมูลจากเยาวชนได้มากถึง 1,003 ราย ภายในระยะเวลาเพียง 7วัน และสามารถกำหนดกลุ่มอายุ เพศ และที่อยู่ของผู้ตอบโพลสำรวจได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

       สำหรับนักศึกษา  หรือองค์กรต่างๆ  ที่สนใจจัดทำโพลสำรวจความคิดเห็น หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ของยูรีพอร์ต สามารถติดต่อได้ทางเพจเฟซบุ๊ก U – Report Thailand หรืออีเมล์ pnana@unicef.org

       

           

       

See by the numbers how we are engaging youth voices for positive social change.
EXPLORE ENGAGEMENT