Opinions Stories About Engagement Reports สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษา Join Now
Join U-Report, Your voice matters.
STORY
ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
ยังจำกันได้ไหม เมื่อหลายปีก่อน มีการพาดหัวข่าวเรื่องผลสำรวจที่พบว่าเด็กไทยมีไอคิวที่ลดต่ำลงจนเกือบต่ำกว่าระดับมาตรฐานสากล ซึ่งแม้ว่าสาเหตุอาจมาได้จากหลายปัจจัย แต่หนึ่งในนั้นก็อาจมาจากโรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความทุพพลภาพทางสติปัญญาของโลก ซึ่งมีงานศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่าการขาดสารไอโอดีนในเด็ก ส่งผลกระทบต่อระดับการพัฒนาของสติปัญญาได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ ไอโอดีนจะมีความสำคัญอย่างมาก เพราะจำเป็นต้องการพัฒนาสมองของทารกตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ที่ขาดสารไอโอดีนจะมีความเสี่ยงที่จะแท้งสูงขึ้น

ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟ เห็นว่าการเสริมไอโอดีนในเกลือเป็นมาตรฐานการดำเนินการที่ปลอดภัย ประหยัด และยั่งยืนที่สุดในการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน เพราะเกลือเป็นสารที่คนทั่วโลกได้รับประทานทุกวัน ในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะวัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศ หรือฐานะทางเศรษฐกิจแบบใดก็ตามสำหรับประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา กฎหมายของประเทศไทยบังคับให้เกลือบริโภคและเครื่องปรุงรสที่มีส่วนผสมของเกลือต้องมีการเสริมไอโอดีน ซึ่งส่งผลให้อัตราของครัวเรือนที่บริโภคเกลือที่มีไอโอดีนเพียงพอ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47.2 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 70.9 ในปี2555 ที่ผ่านมา (ที่มา:  รายงานผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยที่สำคัญ พ.ศ.2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2548 และ 2555)อย่างไรก็ดี ผลการสำรวจนี้ แสดงให้เห็นว่าแม้ภาพรวมในทั่วประเทศจะมีความก้าวหน้าขึ้นมาก แต่ยังมีความเหลื่อมล้ำให้เห็นอยู่ อาทิ การบริโภคเกลือที่มีไอโอดีนเพียงพอในกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนมากมีเพียงร้อยละ 53.7 เมื่อเทียบกับกลุ่มครัวเรือนที่ร่ำรวยมาก ที่มีถึงร้อยละ 87.3 หรือ การที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการบริโภคเกลือที่มีไอโอดีนเพียงพออยู่ที่ร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ ที่มีอัตราการบริโภคอยู่ที่มากกว่าร้อยละ 77

ในส่วนของยูนิเซฟนั้น หลังจากที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันกฎหมายเรื่องเกลือเสริมไอโอดีน ซึ่งสำเร็จในปี พ.ศ.2553 ไปแล้ว หลังจากนั้นก็ยังให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยให้เกิดการดำเนินการได้ตามกฎหมายและมีการติดตามการใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง เช่น
  •  สนับสนุนการเก็บข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีน โดยเฉพาะในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็ก (โดยการตรวจไอโอดีนในปัสสาวะ และตรวจไอโอดีนในเกลือที่ใช้ในครัวเรือน)
  • สนับสนุนการพัฒนาเครื่องผสมเกลือไอโอดีนต้นแบบ สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง
  • สนับสนุนจัดทำคู่มือและอบรมผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถผลิตเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพได้

ในระยะยาว เพื่อให้อัตราการบริโภคเกลือที่มีไอโอดีนเพียงพอให้ไปบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ คือ ร้อยละ 90 ของครัวเรือน ประเทศไทยจำเป็นต้องสานต่อการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น
  • ติดตามเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีน โดยเฉพาะในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งยังเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการไม่ได้รับไอโอดีนอย่างเพียงพอ
  • ส่งเสริมให้มีการผลิตเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ และเฝ้าระวังคุณภาพของเกลือเสริมไอโอดีน
  • ส่งเสริมความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกลือที่กระจายไปสู่ร้านค้า ชุมชน ต้องเป็นเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเท่านั้น
  • ให้ความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์


และในขณะเดียวกัน เราก็สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าเราและบุตรหลานของเราได้รับสารไอโอดีนอย่างเพียงพอ
  • เลือกซื้อและใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพในการปรุงอาหาร ซึ่งดูได้จากฉลากบนซองเกลือที่ระบุว่ามีการเสริมไอโอดีน มีที่อยู่ของผู้ผลิตชัดเจน และมีเลขที่ อย. หรือใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนอื่นๆ เช่น น้ำปลา ซอสปรุงรส
  • ไม่จำเป็นต้องทานเกลือมากกว่าปกติ หรือทานอาหารที่มีรสชาติเค็มมาก เพียงแค่บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ ไม่เกินวันละ 1 ช้อนชา ก็เพียงพอต่อการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแล้วSee by the numbers how we are engaging youth voices for positive social change.
EXPLORE ENGAGEMENT