สุขภาพ
เพศศึกษา ยังคงเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากในสังคมไทย ว่าเนื้อหาที่นำเสนอให้เยาวชนควรลึกซึ้งแค่ไหนหรือมีหัวข้ออะไรบ้าง เราจึงถามวัยรุ่นชาวยูรีพอร์ตว่าพวกเขาอยากเรียนรู้เพศศึกษาแบบไหนมากที่สุด...
5 questions polled on this topic
26% response rate
2,383 responded out of 9,166 polled
พ.ค. 21. 2018
ถ้าต้องเลือกระหว่างพ่อแม่( ผู้ปกครอง) หรือครู..น้องๆ จะอยากเรียนรู้เรื่องเพศจากใครมากกว่ากัน
พ.ค. 21. 2018
แล้วน้องๆ มีคำถามอะไรเรื่องเพศที่อยากรู้มากที่สุด แต่ไม่เคยได้คำตอบ
พ.ค. 21. 2018
แล้วถ้าจะเรียนเรื่องเพศ น้องๆ อยากเรียนผ่านช่องทางไหนมากกว่ากันครับ
พ.ค. 21. 2018
(ถ้าตอบว่าโลกออนไลน์) แล้วน้องๆ อยากเรียนเรื่องเพศทางช่องทางออนไลน์ไหนมากที่สุด
พ.ค. 21. 2018
สุดท้ายแล้ว คิดว่าข้อไหนตรงกับตัวตนของน้องมากที่สุดครับ

ผลโพล

พ.ค. 21. 2018
ถ้าต้องเลือกระหว่างพ่อแม่( ผู้ปกครอง) หรือครู..น้องๆ จะอยากเรียนรู้เรื่องเพศจากใครมากกว่ากัน
มีผู้ตอบจำนวน 2,383 จากทั้งหมด 9,166 ที่ทำการสำรวจ
0-14
40%
parents/guardians
 
parents/guardians
60%
teachers
 
teachers

15-19
39%
parents/guardians
 
parents/guardians
61%
teachers
 
teachers

20-24
44%
parents/guardians
 
parents/guardians
56%
teachers
 
teachers

25-30
47%
parents/guardians
 
parents/guardians
53%
teachers
 
teachers

31-34
20%
parents/guardians
 
parents/guardians
80%
teachers
 
teachers

35+
50%
parents/guardians
 
parents/guardians
50%
teachers
 
teachers
61%
Teachers
 
Teachers
39%
Parents/guardians
 
Parents/guardians
พ.ค. 21. 2018
แล้วน้องๆ มีคำถามอะไรเรื่องเพศที่อยากรู้มากที่สุด แต่ไม่เคยได้คำตอบ
มีผู้ตอบจำนวน 2,346 จากทั้งหมด 2,483 ที่ทำการสำรวจ
0-14
11%
my sexuality/preferences
 
my sexuality/preferences
10%
how to have pleasurable sex
 
how to have pleasurable sex
7%
how to keep body safe during sex
 
how to keep body safe during sex
30%
how to have healthy romantic relnshp
 
how to have healthy romantic relnshp
23%
gender roles and expectations
 
gender roles and expectations
19%
what is sexual intercourse
 
what is sexual intercourse

15-19
13%
my sexuality/preferences
 
my sexuality/preferences
9%
how to have pleasurable sex
 
how to have pleasurable sex
16%
how to keep body safe during sex
 
how to keep body safe during sex
32%
how to have healthy romantic relnshp
 
how to have healthy romantic relnshp
24%
gender roles and expectations
 
gender roles and expectations
6%
what is sexual intercourse
 
what is sexual intercourse

20-24
17%
my sexuality/preferences
 
my sexuality/preferences
14%
how to have pleasurable sex
 
how to have pleasurable sex
16%
how to keep body safe during sex
 
how to keep body safe during sex
29%
how to have healthy romantic relnshp
 
how to have healthy romantic relnshp
19%
gender roles and expectations
 
gender roles and expectations
5%
what is sexual intercourse
 
what is sexual intercourse

25-30
25%
my sexuality/preferences
 
my sexuality/preferences
25%
how to have pleasurable sex
 
how to have pleasurable sex
12%
how to keep body safe during sex
 
how to keep body safe during sex
19%
how to have healthy romantic relnshp
 
how to have healthy romantic relnshp
12%
gender roles and expectations
 
gender roles and expectations
6%
what is sexual intercourse
 
what is sexual intercourse

31-34
20%
my sexuality/preferences
 
my sexuality/preferences
0%
how to have pleasurable sex
 
how to have pleasurable sex
20%
how to keep body safe during sex
 
how to keep body safe during sex
0%
how to have healthy romantic relnshp
 
how to have healthy romantic relnshp
60%
gender roles and expectations
 
gender roles and expectations
0%
what is sexual intercourse
 
what is sexual intercourse

35+
7%
my sexuality/preferences
 
my sexuality/preferences
7%
how to have pleasurable sex
 
how to have pleasurable sex
14%
how to keep body safe during sex
 
how to keep body safe during sex
43%
how to have healthy romantic relnshp
 
how to have healthy romantic relnshp
29%
gender roles and expectations
 
gender roles and expectations
0%
what is sexual intercourse
 
what is sexual intercourse
10%
How to have pleasurable sex
 
How to have pleasurable sex
16%
How to keep body safe during sex
 
How to keep body safe during sex
13%
My sexuality/preferences
 
My sexuality/preferences
22%
Gender roles and expectations
 
Gender roles and expectations
32%
How to have healthy romantic relnshp
 
How to have healthy romantic relnshp
7%
What is sexual intercourse
 
What is sexual intercourse
พ.ค. 21. 2018
แล้วถ้าจะเรียนเรื่องเพศ น้องๆ อยากเรียนผ่านช่องทางไหนมากกว่ากันครับ
มีผู้ตอบจำนวน 2,308 จากทั้งหมด 2,347 ที่ทำการสำรวจ
0-14
58%
from people i know in real life
 
from people i know in real life
42%
from online channels
 
from online channels

15-19
57%
from people i know in real life
 
from people i know in real life
43%
from online channels
 
from online channels

20-24
53%
from people i know in real life
 
from people i know in real life
47%
from online channels
 
from online channels

25-30
87%
from people i know in real life
 
from people i know in real life
13%
from online channels
 
from online channels

31-34
80%
from people i know in real life
 
from people i know in real life
20%
from online channels
 
from online channels

35+
62%
from people i know in real life
 
from people i know in real life
38%
from online channels
 
from online channels
44%
From online channels
 
From online channels
56%
From people I know in real life
 
From people I know in real life
พ.ค. 21. 2018
(ถ้าตอบว่าโลกออนไลน์) แล้วน้องๆ อยากเรียนเรื่องเพศทางช่องทางออนไลน์ไหนมากที่สุด
มีผู้ตอบจำนวน 994 จากทั้งหมด 1,011 ที่ทำการสำรวจ
0-14
15%
social media
 
social media
3%
porn
 
porn
18%
chatbot
 
chatbot
18%
discussion forums
 
discussion forums
33%
websites
 
websites
13%
other specify
 
other specify

15-19
18%
social media
 
social media
7%
porn
 
porn
19%
chatbot
 
chatbot
11%
discussion forums
 
discussion forums
39%
websites
 
websites
6%
other specify
 
other specify

20-24
17%
social media
 
social media
10%
porn
 
porn
24%
chatbot
 
chatbot
17%
discussion forums
 
discussion forums
29%
websites
 
websites
2%
other specify
 
other specify

25-30
50%
social media
 
social media
0%
porn
 
porn
0%
chatbot
 
chatbot
0%
discussion forums
 
discussion forums
50%
websites
 
websites
0%
other specify
 
other specify

31-34
0%
social media
 
social media
0%
porn
 
porn
0%
chatbot
 
chatbot
0%
discussion forums
 
discussion forums
100%
websites
 
websites
0%
other specify
 
other specify

35+
40%
social media
 
social media
20%
porn
 
porn
0%
chatbot
 
chatbot
0%
discussion forums
 
discussion forums
40%
websites
 
websites
0%
other specify
 
other specify
5%
Other specify
 
Other specify
19%
Social media
 
Social media
8%
Porn
 
Porn
18%
Chatbot
 
Chatbot
38%
Websites
 
Websites
11%
Discussion forums
 
Discussion forums
พ.ค. 21. 2018
สุดท้ายแล้ว คิดว่าข้อไหนตรงกับตัวตนของน้องมากที่สุดครับ
มีผู้ตอบจำนวน 2,257 จากทั้งหมด 2,281 ที่ทำการสำรวจ
0-14
2%
gay
 
gay
23%
bisexual
 
bisexual
1%
intersex
 
intersex
2%
transexual
 
transexual
64%
straight
 
straight
1%
queer
 
queer
2%
lesbian
 
lesbian
4%
other specify
 
other specify

15-19
3%
gay
 
gay
22%
bisexual
 
bisexual
3%
intersex
 
intersex
1%
transexual
 
transexual
65%
straight
 
straight
0%
queer
 
queer
3%
lesbian
 
lesbian
3%
other specify
 
other specify

20-24
9%
gay
 
gay
18%
bisexual
 
bisexual
3%
intersex
 
intersex
0%
transexual
 
transexual
60%
straight
 
straight
2%
queer
 
queer
4%
lesbian
 
lesbian
4%
other specify
 
other specify

25-30
7%
gay
 
gay
27%
bisexual
 
bisexual
0%
intersex
 
intersex
0%
transexual
 
transexual
60%
straight
 
straight
0%
queer
 
queer
0%
lesbian
 
lesbian
7%
other specify
 
other specify

31-34
20%
gay
 
gay
20%
bisexual
 
bisexual
0%
intersex
 
intersex
0%
transexual
 
transexual
60%
straight
 
straight
0%
queer
 
queer
0%
lesbian
 
lesbian
0%
other specify
 
other specify

35+
8%
gay
 
gay
15%
bisexual
 
bisexual
15%
intersex
 
intersex
0%
transexual
 
transexual
54%
straight
 
straight
0%
queer
 
queer
0%
lesbian
 
lesbian
8%
other specify
 
other specify
3%
Other specify
 
Other specify
3%
Intersex
 
Intersex
1%
Queer
 
Queer
1%
Transexual
 
Transexual
3%
Lesbian
 
Lesbian
4%
Gay
 
Gay
64%
Straight
 
Straight
21%
Bisexual
 
Bisexual

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
อ่านเพิ่มเติม →

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด