สุขภาพ
เพศศึกษา ยังคงเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากในสังคมไทย ว่าเนื้อหาที่นำเสนอให้เยาวชนควรลึกซึ้งแค่ไหนหรือมีหัวข้ออะไรบ้าง เราจึงถามวัยรุ่นชาวยูรีพอร์ตว่าพวกเขาอยากเรียนรู้เพศศึกษาแบบไหนมากที่สุด...
5 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
พ.ค. 21. 2018
ถ้าต้องเลือกระหว่างพ่อแม่( ผู้ปกครอง) หรือครู..น้องๆ จะอยากเรียนรู้เรื่องเพศจากใครมากกว่ากัน
พ.ค. 21. 2018
แล้วน้องๆ มีคำถามอะไรเรื่องเพศที่อยากรู้มากที่สุด แต่ไม่เคยได้คำตอบ
พ.ค. 21. 2018
แล้วถ้าจะเรียนเรื่องเพศ น้องๆ อยากเรียนผ่านช่องทางไหนมากกว่ากันครับ
พ.ค. 21. 2018
(ถ้าตอบว่าโลกออนไลน์) แล้วน้องๆ อยากเรียนเรื่องเพศทางช่องทางออนไลน์ไหนมากที่สุด
พ.ค. 21. 2018
สุดท้ายแล้ว คิดว่าข้อไหนตรงกับตัวตนของน้องมากที่สุดครับ

POLL RESULTS

พ.ค. 21. 2018
ถ้าต้องเลือกระหว่างพ่อแม่( ผู้ปกครอง) หรือครู..น้องๆ จะอยากเรียนรู้เรื่องเพศจากใครมากกว่ากัน
0 responded out of 0 polled
Female
41%
Parents/guardians
 
Parents/guardians
59%
Teachers
 
Teachers

Male
35%
Parents/guardians
 
Parents/guardians
65%
Teachers
 
Teachers
0-14
40%
Parents/guardians
 
Parents/guardians
60%
Teachers
 
Teachers

15-19
39%
Parents/guardians
 
Parents/guardians
61%
Teachers
 
Teachers

20-24
44%
Parents/guardians
 
Parents/guardians
56%
Teachers
 
Teachers

25-30
47%
Parents/guardians
 
Parents/guardians
53%
Teachers
 
Teachers

31-34
20%
Parents/guardians
 
Parents/guardians
80%
Teachers
 
Teachers

35+
50%
Parents/guardians
 
Parents/guardians
50%
Teachers
 
Teachers
39%
Parents/guardians
 
Parents/guardians
61%
Teachers
 
Teachers
พ.ค. 21. 2018
แล้วน้องๆ มีคำถามอะไรเรื่องเพศที่อยากรู้มากที่สุด แต่ไม่เคยได้คำตอบ
0 responded out of 0 polled
Female
7%
What is sexual intercourse
 
What is sexual intercourse
33%
How to have healthy romantic relnshp
 
How to have healthy romantic relnshp
25%
Gender roles and expectations
 
Gender roles and expectations
11%
My sexuality/preferences
 
My sexuality/preferences
16%
How to keep body safe during sex
 
How to keep body safe during sex
8%
How to have pleasurable sex
 
How to have pleasurable sex

Male
5%
What is sexual intercourse
 
What is sexual intercourse
29%
How to have healthy romantic relnshp
 
How to have healthy romantic relnshp
16%
Gender roles and expectations
 
Gender roles and expectations
20%
My sexuality/preferences
 
My sexuality/preferences
14%
How to keep body safe during sex
 
How to keep body safe during sex
16%
How to have pleasurable sex
 
How to have pleasurable sex
0-14
19%
What is sexual intercourse
 
What is sexual intercourse
30%
How to have healthy romantic relnshp
 
How to have healthy romantic relnshp
23%
Gender roles and expectations
 
Gender roles and expectations
11%
My sexuality/preferences
 
My sexuality/preferences
7%
How to keep body safe during sex
 
How to keep body safe during sex
10%
How to have pleasurable sex
 
How to have pleasurable sex

15-19
6%
What is sexual intercourse
 
What is sexual intercourse
32%
How to have healthy romantic relnshp
 
How to have healthy romantic relnshp
24%
Gender roles and expectations
 
Gender roles and expectations
13%
My sexuality/preferences
 
My sexuality/preferences
16%
How to keep body safe during sex
 
How to keep body safe during sex
9%
How to have pleasurable sex
 
How to have pleasurable sex

20-24
5%
What is sexual intercourse
 
What is sexual intercourse
29%
How to have healthy romantic relnshp
 
How to have healthy romantic relnshp
19%
Gender roles and expectations
 
Gender roles and expectations
17%
My sexuality/preferences
 
My sexuality/preferences
16%
How to keep body safe during sex
 
How to keep body safe during sex
14%
How to have pleasurable sex
 
How to have pleasurable sex

25-30
6%
What is sexual intercourse
 
What is sexual intercourse
19%
How to have healthy romantic relnshp
 
How to have healthy romantic relnshp
12%
Gender roles and expectations
 
Gender roles and expectations
25%
My sexuality/preferences
 
My sexuality/preferences
12%
How to keep body safe during sex
 
How to keep body safe during sex
25%
How to have pleasurable sex
 
How to have pleasurable sex

31-34
0%
What is sexual intercourse
 
What is sexual intercourse
0%
How to have healthy romantic relnshp
 
How to have healthy romantic relnshp
60%
Gender roles and expectations
 
Gender roles and expectations
20%
My sexuality/preferences
 
My sexuality/preferences
20%
How to keep body safe during sex
 
How to keep body safe during sex
0%
How to have pleasurable sex
 
How to have pleasurable sex

35+
0%
What is sexual intercourse
 
What is sexual intercourse
43%
How to have healthy romantic relnshp
 
How to have healthy romantic relnshp
29%
Gender roles and expectations
 
Gender roles and expectations
7%
My sexuality/preferences
 
My sexuality/preferences
14%
How to keep body safe during sex
 
How to keep body safe during sex
7%
How to have pleasurable sex
 
How to have pleasurable sex
7%
What is sexual intercourse
 
What is sexual intercourse
32%
How to have healthy romantic relnshp
 
How to have healthy romantic relnshp
22%
Gender roles and expectations
 
Gender roles and expectations
13%
My sexuality/preferences
 
My sexuality/preferences
16%
How to keep body safe during sex
 
How to keep body safe during sex
10%
How to have pleasurable sex
 
How to have pleasurable sex
พ.ค. 21. 2018
แล้วถ้าจะเรียนเรื่องเพศ น้องๆ อยากเรียนผ่านช่องทางไหนมากกว่ากันครับ
0 responded out of 0 polled
Female
56%
From people I know in real life
 
From people I know in real life
44%
From online channels
 
From online channels

Male
55%
From people I know in real life
 
From people I know in real life
45%
From online channels
 
From online channels
0-14
58%
From people I know in real life
 
From people I know in real life
42%
From online channels
 
From online channels

15-19
57%
From people I know in real life
 
From people I know in real life
43%
From online channels
 
From online channels

20-24
53%
From people I know in real life
 
From people I know in real life
47%
From online channels
 
From online channels

25-30
87%
From people I know in real life
 
From people I know in real life
13%
From online channels
 
From online channels

31-34
80%
From people I know in real life
 
From people I know in real life
20%
From online channels
 
From online channels

35+
62%
From people I know in real life
 
From people I know in real life
38%
From online channels
 
From online channels
56%
From people I know in real life
 
From people I know in real life
44%
From online channels
 
From online channels
พ.ค. 21. 2018
(ถ้าตอบว่าโลกออนไลน์) แล้วน้องๆ อยากเรียนเรื่องเพศทางช่องทางออนไลน์ไหนมากที่สุด
0 responded out of 0 polled
Female
12%
Discussion forums
 
Discussion forums
39%
Websites
 
Websites
20%
Chatbot
 
Chatbot
4%
Porn
 
Porn
19%
Social media
 
Social media
6%
Other specify
 
Other specify

Male
11%
Discussion forums
 
Discussion forums
33%
Websites
 
Websites
14%
Chatbot
 
Chatbot
20%
Porn
 
Porn
17%
Social media
 
Social media
5%
Other specify
 
Other specify
0-14
18%
Discussion forums
 
Discussion forums
33%
Websites
 
Websites
18%
Chatbot
 
Chatbot
3%
Porn
 
Porn
15%
Social media
 
Social media
13%
Other specify
 
Other specify

15-19
11%
Discussion forums
 
Discussion forums
39%
Websites
 
Websites
19%
Chatbot
 
Chatbot
7%
Porn
 
Porn
18%
Social media
 
Social media
6%
Other specify
 
Other specify

20-24
17%
Discussion forums
 
Discussion forums
29%
Websites
 
Websites
24%
Chatbot
 
Chatbot
10%
Porn
 
Porn
17%
Social media
 
Social media
2%
Other specify
 
Other specify

25-30
0%
Discussion forums
 
Discussion forums
50%
Websites
 
Websites
0%
Chatbot
 
Chatbot
0%
Porn
 
Porn
50%
Social media
 
Social media
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Discussion forums
 
Discussion forums
100%
Websites
 
Websites
0%
Chatbot
 
Chatbot
0%
Porn
 
Porn
0%
Social media
 
Social media
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
Discussion forums
 
Discussion forums
40%
Websites
 
Websites
0%
Chatbot
 
Chatbot
20%
Porn
 
Porn
40%
Social media
 
Social media
0%
Other specify
 
Other specify
11%
Discussion forums
 
Discussion forums
38%
Websites
 
Websites
18%
Chatbot
 
Chatbot
8%
Porn
 
Porn
19%
Social media
 
Social media
5%
Other specify
 
Other specify
พ.ค. 21. 2018
สุดท้ายแล้ว คิดว่าข้อไหนตรงกับตัวตนของน้องมากที่สุดครับ
0 responded out of 0 polled
Female
23%
Bisexual
 
Bisexual
67%
Straight
 
Straight
0%
Gay
 
Gay
4%
Lesbian
 
Lesbian
0%
Transexual
 
Transexual
0%
Queer
 
Queer
3%
Intersex
 
Intersex
2%
Other specify
 
Other specify

Male
19%
Bisexual
 
Bisexual
56%
Straight
 
Straight
15%
Gay
 
Gay
1%
Lesbian
 
Lesbian
1%
Transexual
 
Transexual
1%
Queer
 
Queer
2%
Intersex
 
Intersex
4%
Other specify
 
Other specify
0-14
23%
Bisexual
 
Bisexual
64%
Straight
 
Straight
2%
Gay
 
Gay
2%
Lesbian
 
Lesbian
2%
Transexual
 
Transexual
1%
Queer
 
Queer
1%
Intersex
 
Intersex
4%
Other specify
 
Other specify

15-19
22%
Bisexual
 
Bisexual
65%
Straight
 
Straight
3%
Gay
 
Gay
3%
Lesbian
 
Lesbian
1%
Transexual
 
Transexual
0%
Queer
 
Queer
3%
Intersex
 
Intersex
3%
Other specify
 
Other specify

20-24
18%
Bisexual
 
Bisexual
60%
Straight
 
Straight
9%
Gay
 
Gay
4%
Lesbian
 
Lesbian
0%
Transexual
 
Transexual
2%
Queer
 
Queer
3%
Intersex
 
Intersex
4%
Other specify
 
Other specify

25-30
27%
Bisexual
 
Bisexual
60%
Straight
 
Straight
7%
Gay
 
Gay
0%
Lesbian
 
Lesbian
0%
Transexual
 
Transexual
0%
Queer
 
Queer
0%
Intersex
 
Intersex
7%
Other specify
 
Other specify

31-34
20%
Bisexual
 
Bisexual
60%
Straight
 
Straight
20%
Gay
 
Gay
0%
Lesbian
 
Lesbian
0%
Transexual
 
Transexual
0%
Queer
 
Queer
0%
Intersex
 
Intersex
0%
Other specify
 
Other specify

35+
15%
Bisexual
 
Bisexual
54%
Straight
 
Straight
8%
Gay
 
Gay
0%
Lesbian
 
Lesbian
0%
Transexual
 
Transexual
0%
Queer
 
Queer
15%
Intersex
 
Intersex
8%
Other specify
 
Other specify
21%
Bisexual
 
Bisexual
64%
Straight
 
Straight
4%
Gay
 
Gay
3%
Lesbian
 
Lesbian
1%
Transexual
 
Transexual
1%
Queer
 
Queer
3%
Intersex
 
Intersex
3%
Other specify
 
Other specify

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest