อื่นๆ
วันที่ 20 พ.ย. ของทุกปี เป็นวันเด็กสากล (World Children's Day) ซึ่งยูนิเซฟได้ส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีพื้นที่ส่งเสียงและลุกขึ้นมาช่วยเหลือเพื่อนเยาวชนด้วยกัน มาดูว่าปีนี้ น้องๆ ชาวไทยโหวตหัวข้อวันเด็กสากลว่าอะไรมากที่สุดค่ะ...
3 questions polled on this topic
96% response rate
1,552 responded out of 1,609 polled
พ.ค. 7. 2018
ในชุมชนน้องปัญหาไหนที่มีผลกระทบต่อเด็กที่อยากให้มีการใส่ใจมากขึ้น?
พ.ค. 7. 2018
(ถ้าตอบว่าการศึกษา) แล้วประเด็นไหนเกี่ยวกับการศึกษาในชุมชนที่น้องๆ คิดว่าควรมีการใส่ใจมากที่สุด?
พ.ค. 7. 2018
(ถ้าตอบว่าความรุนแรง) แล้วประเด็นไหนเกี่ยวกับความรุนแรงในชุมชนที่น้องๆ คิดว่าควรมีการใส่ใจมากที่สุด?

ผลโพล

พ.ค. 7. 2018
ในชุมชนน้องปัญหาไหนที่มีผลกระทบต่อเด็กที่อยากให้มีการใส่ใจมากขึ้น?
มีผู้ตอบจำนวน 1,552 จากทั้งหมด 1,609 ที่ทำการสำรวจ
0-14
17%
violence and abuse
 
violence and abuse
83%
education (access and quality)
 
education (access and quality)

15-19
17%
violence and abuse
 
violence and abuse
83%
education (access and quality)
 
education (access and quality)

20-24
22%
violence and abuse
 
violence and abuse
78%
education (access and quality)
 
education (access and quality)

25-30
40%
violence and abuse
 
violence and abuse
60%
education (access and quality)
 
education (access and quality)

31-34
50%
violence and abuse
 
violence and abuse
50%
education (access and quality)
 
education (access and quality)

35+
11%
violence and abuse
 
violence and abuse
89%
education (access and quality)
 
education (access and quality)
19%
Violence and abuse
 
Violence and abuse
81%
Education (access and quality)
 
Education (access and quality)
พ.ค. 7. 2018
(ถ้าตอบว่าการศึกษา) แล้วประเด็นไหนเกี่ยวกับการศึกษาในชุมชนที่น้องๆ คิดว่าควรมีการใส่ใจมากที่สุด?
มีผู้ตอบจำนวน 1,214 จากทั้งหมด 1,258 ที่ทำการสำรวจ
0-14
9%
teachers preparedness
 
teachers preparedness
15%
parents support
 
parents support
13%
access
 
access
20%
lack of school materials
 
lack of school materials
7%
violence in schools
 
violence in schools
35%
quality
 
quality
2%
other specify
 
other specify

15-19
10%
teachers preparedness
 
teachers preparedness
12%
parents support
 
parents support
20%
access
 
access
21%
lack of school materials
 
lack of school materials
3%
violence in schools
 
violence in schools
32%
quality
 
quality
2%
other specify
 
other specify

20-24
13%
teachers preparedness
 
teachers preparedness
8%
parents support
 
parents support
15%
access
 
access
14%
lack of school materials
 
lack of school materials
3%
violence in schools
 
violence in schools
37%
quality
 
quality
8%
other specify
 
other specify

25-30
33%
teachers preparedness
 
teachers preparedness
17%
parents support
 
parents support
33%
access
 
access
0%
lack of school materials
 
lack of school materials
0%
violence in schools
 
violence in schools
17%
quality
 
quality
0%
other specify
 
other specify

31-34
50%
teachers preparedness
 
teachers preparedness
0%
parents support
 
parents support
50%
access
 
access
0%
lack of school materials
 
lack of school materials
0%
violence in schools
 
violence in schools
0%
quality
 
quality
0%
other specify
 
other specify

35+
12%
teachers preparedness
 
teachers preparedness
0%
parents support
 
parents support
12%
access
 
access
0%
lack of school materials
 
lack of school materials
12%
violence in schools
 
violence in schools
38%
quality
 
quality
25%
other specify
 
other specify
4%
Other specify
 
Other specify
13%
Parents support
 
Parents support
3%
Violence in schools
 
Violence in schools
19%
Lack of school materials
 
Lack of school materials
9%
Teachers preparedness
 
Teachers preparedness
33%
Quality
 
Quality
18%
Access
 
Access
พ.ค. 7. 2018
(ถ้าตอบว่าความรุนแรง) แล้วประเด็นไหนเกี่ยวกับความรุนแรงในชุมชนที่น้องๆ คิดว่าควรมีการใส่ใจมากที่สุด?
มีผู้ตอบจำนวน 289 จากทั้งหมด 294 ที่ทำการสำรวจ
0-14
10%
physical violence
 
physical violence
60%
bullying
 
bullying
10%
gang violence
 
gang violence
20%
other specify
 
other specify
0%
attacks in schools
 
attacks in schools
0%
sexual violence
 
sexual violence

15-19
23%
physical violence
 
physical violence
28%
bullying
 
bullying
21%
gang violence
 
gang violence
5%
other specify
 
other specify
3%
attacks in schools
 
attacks in schools
20%
sexual violence
 
sexual violence

20-24
31%
physical violence
 
physical violence
28%
bullying
 
bullying
28%
gang violence
 
gang violence
0%
other specify
 
other specify
3%
attacks in schools
 
attacks in schools
10%
sexual violence
 
sexual violence

25-30
25%
physical violence
 
physical violence
50%
bullying
 
bullying
0%
gang violence
 
gang violence
0%
other specify
 
other specify
0%
attacks in schools
 
attacks in schools
25%
sexual violence
 
sexual violence

31-34
50%
physical violence
 
physical violence
50%
bullying
 
bullying
0%
gang violence
 
gang violence
0%
other specify
 
other specify
0%
attacks in schools
 
attacks in schools
0%
sexual violence
 
sexual violence

35+
0%
physical violence
 
physical violence
0%
bullying
 
bullying
0%
gang violence
 
gang violence
0%
other specify
 
other specify
0%
attacks in schools
 
attacks in schools
100%
sexual violence
 
sexual violence
4%
Other specify
 
Other specify
4%
Attacks in schools
 
Attacks in schools
22%
Gang violence
 
Gang violence
19%
Sexual violence
 
Sexual violence
22%
Physical violence
 
Physical violence
29%
Bullying
 
Bullying

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด