สิทธิเด็ก
ประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 ทราบหรือไม่ว่าอนุสัญญานี้ มีหลักการสำคัญในการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของเด็กด้านใดบ้าง?
3 questions polled on this topic
38% response rate
5 responded out of 13 polled
ก.ค. 19. 2016
ทราบหรือไม่ว่าในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีสาระสำคัญในการมุ่งคุ้มครองสิทธิเด็กอยู่กี่ด้าน อะไรบ้าง?
ก.ค. 19. 2016
จากสิทธิพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน คุณคิดว่าด้านใดสำคัญที่สุด?
ก.ค. 19. 2016
คุณคิดว่าจะมีส่วนร่วมในการช่วยส่งเสริมสิทธิเด็กได้อย่างไร?

ผลโพล

ก.ค. 19. 2016
ทราบหรือไม่ว่าในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีสาระสำคัญในการมุ่งคุ้มครองสิทธิเด็กอยู่กี่ด้าน อะไรบ้าง?
มีผู้ตอบจำนวน 5 จากทั้งหมด 13 ที่ทำการสำรวจ
0-14
0%
รู้
 
รู้
0%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

15-19
0%
รู้
 
รู้
0%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

20-24
100%
รู้
 
รู้
0%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

25-30
0%
รู้
 
รู้
0%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

31-34
0%
รู้
 
รู้
0%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

35+
0%
รู้
 
รู้
0%
ไม่รู้
 
ไม่รู้
40%
ไม่รู้
 
ไม่รู้
60%
รู้
 
รู้
ก.ค. 19. 2016
จากสิทธิพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน คุณคิดว่าด้านใดสำคัญที่สุด?
มีผู้ตอบจำนวน 5 จากทั้งหมด 5 ที่ทำการสำรวจ
0-14
0%
สิทธิในการอยู่รอด
 
สิทธิในการอยู่รอด
0%
สิทธิในการพัฒนา
 
สิทธิในการพัฒนา
0%
สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง
 
สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง
0%
สิทธิในการมีส่วนร่วม
 
สิทธิในการมีส่วนร่วม

15-19
0%
สิทธิในการอยู่รอด
 
สิทธิในการอยู่รอด
0%
สิทธิในการพัฒนา
 
สิทธิในการพัฒนา
0%
สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง
 
สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง
0%
สิทธิในการมีส่วนร่วม
 
สิทธิในการมีส่วนร่วม

20-24
0%
สิทธิในการอยู่รอด
 
สิทธิในการอยู่รอด
100%
สิทธิในการพัฒนา
 
สิทธิในการพัฒนา
0%
สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง
 
สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง
0%
สิทธิในการมีส่วนร่วม
 
สิทธิในการมีส่วนร่วม

25-30
0%
สิทธิในการอยู่รอด
 
สิทธิในการอยู่รอด
0%
สิทธิในการพัฒนา
 
สิทธิในการพัฒนา
0%
สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง
 
สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง
0%
สิทธิในการมีส่วนร่วม
 
สิทธิในการมีส่วนร่วม

31-34
0%
สิทธิในการอยู่รอด
 
สิทธิในการอยู่รอด
0%
สิทธิในการพัฒนา
 
สิทธิในการพัฒนา
0%
สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง
 
สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง
0%
สิทธิในการมีส่วนร่วม
 
สิทธิในการมีส่วนร่วม

35+
0%
สิทธิในการอยู่รอด
 
สิทธิในการอยู่รอด
0%
สิทธิในการพัฒนา
 
สิทธิในการพัฒนา
0%
สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง
 
สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง
0%
สิทธิในการมีส่วนร่วม
 
สิทธิในการมีส่วนร่วม
40%
สิทธิในการอยู่รอด
 
สิทธิในการอยู่รอด
20%
สิทธิในการมีส่วนร่วม
 
สิทธิในการมีส่วนร่วม
20%
สิทธิในการพัฒนา
 
สิทธิในการพัฒนา
20%
สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง
 
สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ก.ค. 19. 2016
คุณคิดว่าจะมีส่วนร่วมในการช่วยส่งเสริมสิทธิเด็กได้อย่างไร?
มีผู้ตอบจำนวน 5 จากทั้งหมด 5 ที่ทำการสำรวจ

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพแนะนำ


โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด