สถานการณ์ฉุกเฉิน
ภัยพิบัติต่างๆ สร้างความสูญเสียแก่ชุมชนและครอบครัวทั่วประเทศไทย เราเลยชวนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจการเตรียมความพร้อมสำหรับภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินมากขึ้น มาดูกันว่าน้องๆ ตอบว่าอย่างไรค่ะ....
10 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
ม.ค. 10. 2018
น้องๆ คิดว่าตนเองมีความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติต่างๆ มากน้อยแค่ไหนคะ?
ม.ค. 10. 2018
น้องๆ อยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติคะ?
ม.ค. 10. 2018
ปัจจุบันน้องๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับภัยพิบัติจากที่ไหนมากที่สุดคะ?
ม.ค. 10. 2018
น้องๆ คิดว่าโรงเรียนและสถานศึกษาจำเป็นต้องสอนเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านภัยพิบัติไหมคะ?
ม.ค. 10. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าควรสอนตั้งแต่ระดับชั้นไหนคะ?
ม.ค. 10. 2018
โรงเรียนหรือสถานศึกษาของน้องๆ มีการซ้อมหนีไฟหรืออพยพจากภัยพิบัติบ่อยครั้งแค่ไหนคะ?
ม.ค. 10. 2018
น้องๆ อยากมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมด้านภัยพิบัติด้านใดมากที่สุดคะ?
ม.ค. 10. 2018
แล้วน้องๆ เคยประสบภัยพิบัติข้อไหนบ่อยครั้งที่สุดคะ?
ม.ค. 10. 2018
แล้วน้องๆ ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนมากที่สุดระหว่างประสบภัยนี้คะ?
ม.ค. 10. 2018
แล้วครอบครัว ผู้ปกครอง หรือสถานที่อยู่อาศัยของน้อง ได้มีการวางแผนเพื่อรับมือภัยพิบัตินี้ก่อนเกิดเหตุไหมคะ?

POLL RESULTS

ม.ค. 10. 2018
น้องๆ คิดว่าตนเองมีความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติต่างๆ มากน้อยแค่ไหนคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
7%
A lot
 
A lot
68%
Some
 
Some
21%
A little
 
A little
3%
None
 
None

Male
17%
A lot
 
A lot
61%
Some
 
Some
18%
A little
 
A little
4%
None
 
None
0-14
10%
A lot
 
A lot
70%
Some
 
Some
18%
A little
 
A little
2%
None
 
None

15-19
9%
A lot
 
A lot
67%
Some
 
Some
21%
A little
 
A little
3%
None
 
None

20-24
9%
A lot
 
A lot
66%
Some
 
Some
20%
A little
 
A little
5%
None
 
None

25-30
0%
A lot
 
A lot
70%
Some
 
Some
27%
A little
 
A little
3%
None
 
None

31-34
0%
A lot
 
A lot
82%
Some
 
Some
18%
A little
 
A little
0%
None
 
None

35+
9%
A lot
 
A lot
64%
Some
 
Some
21%
A little
 
A little
6%
None
 
None
9%
A lot
 
A lot
67%
Some
 
Some
21%
A little
 
A little
3%
None
 
None
ม.ค. 10. 2018
น้องๆ อยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
12%
Preparing disaster supplies kit
 
Preparing disaster supplies kit
11%
Preparing house/shelter for disaster
 
Preparing house/shelter for disaster
10%
Emergency contacts for disasters
 
Emergency contacts for disasters
48%
Surviving skills and code of conduct
 
Surviving skills and code of conduct
18%
Risk mitigation and prevention
 
Risk mitigation and prevention
1%
Other specify
 
Other specify

Male
19%
Preparing disaster supplies kit
 
Preparing disaster supplies kit
11%
Preparing house/shelter for disaster
 
Preparing house/shelter for disaster
11%
Emergency contacts for disasters
 
Emergency contacts for disasters
39%
Surviving skills and code of conduct
 
Surviving skills and code of conduct
18%
Risk mitigation and prevention
 
Risk mitigation and prevention
1%
Other specify
 
Other specify
0-14
21%
Preparing disaster supplies kit
 
Preparing disaster supplies kit
9%
Preparing house/shelter for disaster
 
Preparing house/shelter for disaster
7%
Emergency contacts for disasters
 
Emergency contacts for disasters
47%
Surviving skills and code of conduct
 
Surviving skills and code of conduct
12%
Risk mitigation and prevention
 
Risk mitigation and prevention
3%
Other specify
 
Other specify

15-19
13%
Preparing disaster supplies kit
 
Preparing disaster supplies kit
11%
Preparing house/shelter for disaster
 
Preparing house/shelter for disaster
10%
Emergency contacts for disasters
 
Emergency contacts for disasters
47%
Surviving skills and code of conduct
 
Surviving skills and code of conduct
18%
Risk mitigation and prevention
 
Risk mitigation and prevention
1%
Other specify
 
Other specify

20-24
14%
Preparing disaster supplies kit
 
Preparing disaster supplies kit
14%
Preparing house/shelter for disaster
 
Preparing house/shelter for disaster
11%
Emergency contacts for disasters
 
Emergency contacts for disasters
43%
Surviving skills and code of conduct
 
Surviving skills and code of conduct
17%
Risk mitigation and prevention
 
Risk mitigation and prevention
1%
Other specify
 
Other specify

25-30
20%
Preparing disaster supplies kit
 
Preparing disaster supplies kit
7%
Preparing house/shelter for disaster
 
Preparing house/shelter for disaster
13%
Emergency contacts for disasters
 
Emergency contacts for disasters
47%
Surviving skills and code of conduct
 
Surviving skills and code of conduct
13%
Risk mitigation and prevention
 
Risk mitigation and prevention
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
20%
Preparing disaster supplies kit
 
Preparing disaster supplies kit
20%
Preparing house/shelter for disaster
 
Preparing house/shelter for disaster
20%
Emergency contacts for disasters
 
Emergency contacts for disasters
20%
Surviving skills and code of conduct
 
Surviving skills and code of conduct
20%
Risk mitigation and prevention
 
Risk mitigation and prevention
0%
Other specify
 
Other specify

35+
38%
Preparing disaster supplies kit
 
Preparing disaster supplies kit
12%
Preparing house/shelter for disaster
 
Preparing house/shelter for disaster
6%
Emergency contacts for disasters
 
Emergency contacts for disasters
25%
Surviving skills and code of conduct
 
Surviving skills and code of conduct
12%
Risk mitigation and prevention
 
Risk mitigation and prevention
6%
Other specify
 
Other specify
14%
Preparing disaster supplies kit
 
Preparing disaster supplies kit
11%
Preparing house/shelter for disaster
 
Preparing house/shelter for disaster
11%
Emergency contacts for disasters
 
Emergency contacts for disasters
46%
Surviving skills and code of conduct
 
Surviving skills and code of conduct
18%
Risk mitigation and prevention
 
Risk mitigation and prevention
1%
Other specify
 
Other specify
ม.ค. 10. 2018
ปัจจุบันน้องๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับภัยพิบัติจากที่ไหนมากที่สุดคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
12%
Parents/family members
 
Parents/family members
18%
Teachers
 
Teachers
6%
Community orgs/local authorities
 
Community orgs/local authorities
6%
Fire & rescue departments
 
Fire & rescue departments
1%
Friends/partners
 
Friends/partners
25%
Mass media
 
Mass media
27%
Social media
 
Social media
4%
Never received info
 
Never received info
1%
Other specify
 
Other specify

Male
9%
Parents/family members
 
Parents/family members
22%
Teachers
 
Teachers
5%
Community orgs/local authorities
 
Community orgs/local authorities
9%
Fire & rescue departments
 
Fire & rescue departments
2%
Friends/partners
 
Friends/partners
17%
Mass media
 
Mass media
28%
Social media
 
Social media
6%
Never received info
 
Never received info
2%
Other specify
 
Other specify
0-14
22%
Parents/family members
 
Parents/family members
31%
Teachers
 
Teachers
2%
Community orgs/local authorities
 
Community orgs/local authorities
6%
Fire & rescue departments
 
Fire & rescue departments
3%
Friends/partners
 
Friends/partners
19%
Mass media
 
Mass media
14%
Social media
 
Social media
3%
Never received info
 
Never received info
1%
Other specify
 
Other specify

15-19
12%
Parents/family members
 
Parents/family members
21%
Teachers
 
Teachers
5%
Community orgs/local authorities
 
Community orgs/local authorities
5%
Fire & rescue departments
 
Fire & rescue departments
1%
Friends/partners
 
Friends/partners
23%
Mass media
 
Mass media
27%
Social media
 
Social media
5%
Never received info
 
Never received info
1%
Other specify
 
Other specify

20-24
9%
Parents/family members
 
Parents/family members
12%
Teachers
 
Teachers
5%
Community orgs/local authorities
 
Community orgs/local authorities
10%
Fire & rescue departments
 
Fire & rescue departments
2%
Friends/partners
 
Friends/partners
25%
Mass media
 
Mass media
32%
Social media
 
Social media
5%
Never received info
 
Never received info
1%
Other specify
 
Other specify

25-30
0%
Parents/family members
 
Parents/family members
8%
Teachers
 
Teachers
0%
Community orgs/local authorities
 
Community orgs/local authorities
0%
Fire & rescue departments
 
Fire & rescue departments
0%
Friends/partners
 
Friends/partners
23%
Mass media
 
Mass media
54%
Social media
 
Social media
15%
Never received info
 
Never received info
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Parents/family members
 
Parents/family members
0%
Teachers
 
Teachers
20%
Community orgs/local authorities
 
Community orgs/local authorities
0%
Fire & rescue departments
 
Fire & rescue departments
0%
Friends/partners
 
Friends/partners
0%
Mass media
 
Mass media
80%
Social media
 
Social media
0%
Never received info
 
Never received info
0%
Other specify
 
Other specify

35+
7%
Parents/family members
 
Parents/family members
7%
Teachers
 
Teachers
0%
Community orgs/local authorities
 
Community orgs/local authorities
13%
Fire & rescue departments
 
Fire & rescue departments
0%
Friends/partners
 
Friends/partners
33%
Mass media
 
Mass media
20%
Social media
 
Social media
20%
Never received info
 
Never received info
0%
Other specify
 
Other specify
11%
Parents/family members
 
Parents/family members
19%
Teachers
 
Teachers
6%
Community orgs/local authorities
 
Community orgs/local authorities
7%
Fire & rescue departments
 
Fire & rescue departments
1%
Friends/partners
 
Friends/partners
23%
Mass media
 
Mass media
27%
Social media
 
Social media
4%
Never received info
 
Never received info
1%
Other specify
 
Other specify
ม.ค. 10. 2018
น้องๆ คิดว่าโรงเรียนและสถานศึกษาจำเป็นต้องสอนเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านภัยพิบัติไหมคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
89%
Yes, it is necessary
 
Yes, it is necessary
3%
No, it is not
 
No, it is not
9%
Don't know/not sure
 
Don't know/not sure

Male
88%
Yes, it is necessary
 
Yes, it is necessary
5%
No, it is not
 
No, it is not
7%
Don't know/not sure
 
Don't know/not sure
0-14
81%
Yes, it is necessary
 
Yes, it is necessary
6%
No, it is not
 
No, it is not
13%
Don't know/not sure
 
Don't know/not sure

15-19
88%
Yes, it is necessary
 
Yes, it is necessary
3%
No, it is not
 
No, it is not
9%
Don't know/not sure
 
Don't know/not sure

20-24
89%
Yes, it is necessary
 
Yes, it is necessary
5%
No, it is not
 
No, it is not
6%
Don't know/not sure
 
Don't know/not sure

25-30
100%
Yes, it is necessary
 
Yes, it is necessary
0%
No, it is not
 
No, it is not
0%
Don't know/not sure
 
Don't know/not sure

31-34
100%
Yes, it is necessary
 
Yes, it is necessary
0%
No, it is not
 
No, it is not
0%
Don't know/not sure
 
Don't know/not sure

35+
100%
Yes, it is necessary
 
Yes, it is necessary
0%
No, it is not
 
No, it is not
0%
Don't know/not sure
 
Don't know/not sure
89%
Yes, it is necessary
 
Yes, it is necessary
3%
No, it is not
 
No, it is not
8%
Don't know/not sure
 
Don't know/not sure
ม.ค. 10. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าควรสอนตั้งแต่ระดับชั้นไหนคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
25%
Kindergarten
 
Kindergarten
52%
Elementary
 
Elementary
17%
Junior Secondary or equivalent
 
Junior Secondary or equivalent
5%
Senior Secondary or equivalent
 
Senior Secondary or equivalent
1%
University/diploma
 
University/diploma

Male
24%
Kindergarten
 
Kindergarten
49%
Elementary
 
Elementary
19%
Junior Secondary or equivalent
 
Junior Secondary or equivalent
6%
Senior Secondary or equivalent
 
Senior Secondary or equivalent
1%
University/diploma
 
University/diploma
0-14
19%
Kindergarten
 
Kindergarten
67%
Elementary
 
Elementary
10%
Junior Secondary or equivalent
 
Junior Secondary or equivalent
3%
Senior Secondary or equivalent
 
Senior Secondary or equivalent
0%
University/diploma
 
University/diploma

15-19
26%
Kindergarten
 
Kindergarten
51%
Elementary
 
Elementary
18%
Junior Secondary or equivalent
 
Junior Secondary or equivalent
5%
Senior Secondary or equivalent
 
Senior Secondary or equivalent
0%
University/diploma
 
University/diploma

20-24
28%
Kindergarten
 
Kindergarten
43%
Elementary
 
Elementary
20%
Junior Secondary or equivalent
 
Junior Secondary or equivalent
7%
Senior Secondary or equivalent
 
Senior Secondary or equivalent
2%
University/diploma
 
University/diploma

25-30
15%
Kindergarten
 
Kindergarten
62%
Elementary
 
Elementary
15%
Junior Secondary or equivalent
 
Junior Secondary or equivalent
8%
Senior Secondary or equivalent
 
Senior Secondary or equivalent
0%
University/diploma
 
University/diploma

31-34
40%
Kindergarten
 
Kindergarten
60%
Elementary
 
Elementary
0%
Junior Secondary or equivalent
 
Junior Secondary or equivalent
0%
Senior Secondary or equivalent
 
Senior Secondary or equivalent
0%
University/diploma
 
University/diploma

35+
40%
Kindergarten
 
Kindergarten
53%
Elementary
 
Elementary
7%
Junior Secondary or equivalent
 
Junior Secondary or equivalent
0%
Senior Secondary or equivalent
 
Senior Secondary or equivalent
0%
University/diploma
 
University/diploma
25%
Kindergarten
 
Kindergarten
51%
Elementary
 
Elementary
18%
Junior Secondary or equivalent
 
Junior Secondary or equivalent
5%
Senior Secondary or equivalent
 
Senior Secondary or equivalent
1%
University/diploma
 
University/diploma
ม.ค. 10. 2018
โรงเรียนหรือสถานศึกษาของน้องๆ มีการซ้อมหนีไฟหรืออพยพจากภัยพิบัติบ่อยครั้งแค่ไหนคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
2%
Once a month
 
Once a month
3%
Once every 2 months
 
Once every 2 months
6%
Once every 6 months
 
Once every 6 months
28%
Once a year
 
Once a year
11%
Less than once a year
 
Less than once a year
49%
Never
 
Never
1%
Other specify
 
Other specify

Male
6%
Once a month
 
Once a month
4%
Once every 2 months
 
Once every 2 months
6%
Once every 6 months
 
Once every 6 months
21%
Once a year
 
Once a year
15%
Less than once a year
 
Less than once a year
49%
Never
 
Never
0%
Other specify
 
Other specify
0-14
5%
Once a month
 
Once a month
1%
Once every 2 months
 
Once every 2 months
5%
Once every 6 months
 
Once every 6 months
9%
Once a year
 
Once a year
8%
Less than once a year
 
Less than once a year
69%
Never
 
Never
3%
Other specify
 
Other specify

15-19
3%
Once a month
 
Once a month
2%
Once every 2 months
 
Once every 2 months
5%
Once every 6 months
 
Once every 6 months
26%
Once a year
 
Once a year
11%
Less than once a year
 
Less than once a year
52%
Never
 
Never
1%
Other specify
 
Other specify

20-24
5%
Once a month
 
Once a month
5%
Once every 2 months
 
Once every 2 months
8%
Once every 6 months
 
Once every 6 months
27%
Once a year
 
Once a year
14%
Less than once a year
 
Less than once a year
40%
Never
 
Never
1%
Other specify
 
Other specify

25-30
0%
Once a month
 
Once a month
0%
Once every 2 months
 
Once every 2 months
8%
Once every 6 months
 
Once every 6 months
31%
Once a year
 
Once a year
0%
Less than once a year
 
Less than once a year
54%
Never
 
Never
8%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Once a month
 
Once a month
0%
Once every 2 months
 
Once every 2 months
20%
Once every 6 months
 
Once every 6 months
60%
Once a year
 
Once a year
20%
Less than once a year
 
Less than once a year
0%
Never
 
Never
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
Once a month
 
Once a month
13%
Once every 2 months
 
Once every 2 months
0%
Once every 6 months
 
Once every 6 months
27%
Once a year
 
Once a year
20%
Less than once a year
 
Less than once a year
40%
Never
 
Never
0%
Other specify
 
Other specify
3%
Once a month
 
Once a month
3%
Once every 2 months
 
Once every 2 months
6%
Once every 6 months
 
Once every 6 months
27%
Once a year
 
Once a year
12%
Less than once a year
 
Less than once a year
49%
Never
 
Never
1%
Other specify
 
Other specify
ม.ค. 10. 2018
น้องๆ อยากมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมด้านภัยพิบัติด้านใดมากที่สุดคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
12%
Develop knowledge tools
 
Develop knowledge tools
17%
Attend or arrange trainings
 
Attend or arrange trainings
7%
Prepare and disseminate disaster kit
 
Prepare and disseminate disaster kit
38%
Train in first aid
 
Train in first aid
5%
Develop monitoring/reporting tools
 
Develop monitoring/reporting tools
20%
Promote risk mitigation/prevention
 
Promote risk mitigation/prevention
1%
Other specify
 
Other specify

Male
16%
Develop knowledge tools
 
Develop knowledge tools
19%
Attend or arrange trainings
 
Attend or arrange trainings
6%
Prepare and disseminate disaster kit
 
Prepare and disseminate disaster kit
31%
Train in first aid
 
Train in first aid
9%
Develop monitoring/reporting tools
 
Develop monitoring/reporting tools
17%
Promote risk mitigation/prevention
 
Promote risk mitigation/prevention
2%
Other specify
 
Other specify
0-14
15%
Develop knowledge tools
 
Develop knowledge tools
10%
Attend or arrange trainings
 
Attend or arrange trainings
7%
Prepare and disseminate disaster kit
 
Prepare and disseminate disaster kit
40%
Train in first aid
 
Train in first aid
5%
Develop monitoring/reporting tools
 
Develop monitoring/reporting tools
20%
Promote risk mitigation/prevention
 
Promote risk mitigation/prevention
3%
Other specify
 
Other specify

15-19
13%
Develop knowledge tools
 
Develop knowledge tools
17%
Attend or arrange trainings
 
Attend or arrange trainings
6%
Prepare and disseminate disaster kit
 
Prepare and disseminate disaster kit
37%
Train in first aid
 
Train in first aid
6%
Develop monitoring/reporting tools
 
Develop monitoring/reporting tools
20%
Promote risk mitigation/prevention
 
Promote risk mitigation/prevention
1%
Other specify
 
Other specify

20-24
16%
Develop knowledge tools
 
Develop knowledge tools
17%
Attend or arrange trainings
 
Attend or arrange trainings
8%
Prepare and disseminate disaster kit
 
Prepare and disseminate disaster kit
36%
Train in first aid
 
Train in first aid
7%
Develop monitoring/reporting tools
 
Develop monitoring/reporting tools
16%
Promote risk mitigation/prevention
 
Promote risk mitigation/prevention
0%
Other specify
 
Other specify

25-30
31%
Develop knowledge tools
 
Develop knowledge tools
31%
Attend or arrange trainings
 
Attend or arrange trainings
8%
Prepare and disseminate disaster kit
 
Prepare and disseminate disaster kit
23%
Train in first aid
 
Train in first aid
0%
Develop monitoring/reporting tools
 
Develop monitoring/reporting tools
8%
Promote risk mitigation/prevention
 
Promote risk mitigation/prevention
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Develop knowledge tools
 
Develop knowledge tools
20%
Attend or arrange trainings
 
Attend or arrange trainings
0%
Prepare and disseminate disaster kit
 
Prepare and disseminate disaster kit
60%
Train in first aid
 
Train in first aid
0%
Develop monitoring/reporting tools
 
Develop monitoring/reporting tools
20%
Promote risk mitigation/prevention
 
Promote risk mitigation/prevention
0%
Other specify
 
Other specify

35+
13%
Develop knowledge tools
 
Develop knowledge tools
40%
Attend or arrange trainings
 
Attend or arrange trainings
13%
Prepare and disseminate disaster kit
 
Prepare and disseminate disaster kit
7%
Train in first aid
 
Train in first aid
20%
Develop monitoring/reporting tools
 
Develop monitoring/reporting tools
7%
Promote risk mitigation/prevention
 
Promote risk mitigation/prevention
0%
Other specify
 
Other specify
13%
Develop knowledge tools
 
Develop knowledge tools
17%
Attend or arrange trainings
 
Attend or arrange trainings
6%
Prepare and disseminate disaster kit
 
Prepare and disseminate disaster kit
37%
Train in first aid
 
Train in first aid
6%
Develop monitoring/reporting tools
 
Develop monitoring/reporting tools
20%
Promote risk mitigation/prevention
 
Promote risk mitigation/prevention
1%
Other specify
 
Other specify
ม.ค. 10. 2018
แล้วน้องๆ เคยประสบภัยพิบัติข้อไหนบ่อยครั้งที่สุดคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
45%
Flooding
 
Flooding
11%
Drought
 
Drought
2%
Wild fire or other fires
 
Wild fire or other fires
5%
Thunderstorms or tsunami
 
Thunderstorms or tsunami
1%
Mud/land slides
 
Mud/land slides
3%
epidemic/plague
 
epidemic/plague
0%
Other specify
 
Other specify
33%
Never encountered disasters
 
Never encountered disasters

Male
39%
Flooding
 
Flooding
15%
Drought
 
Drought
3%
Wild fire or other fires
 
Wild fire or other fires
6%
Thunderstorms or tsunami
 
Thunderstorms or tsunami
1%
Mud/land slides
 
Mud/land slides
3%
epidemic/plague
 
epidemic/plague
1%
Other specify
 
Other specify
32%
Never encountered disasters
 
Never encountered disasters
0-14
47%
Flooding
 
Flooding
11%
Drought
 
Drought
1%
Wild fire or other fires
 
Wild fire or other fires
5%
Thunderstorms or tsunami
 
Thunderstorms or tsunami
0%
Mud/land slides
 
Mud/land slides
4%
epidemic/plague
 
epidemic/plague
2%
Other specify
 
Other specify
31%
Never encountered disasters
 
Never encountered disasters

15-19
40%
Flooding
 
Flooding
12%
Drought
 
Drought
2%
Wild fire or other fires
 
Wild fire or other fires
5%
Thunderstorms or tsunami
 
Thunderstorms or tsunami
1%
Mud/land slides
 
Mud/land slides
3%
epidemic/plague
 
epidemic/plague
1%
Other specify
 
Other specify
36%
Never encountered disasters
 
Never encountered disasters

20-24
48%
Flooding
 
Flooding
12%
Drought
 
Drought
1%
Wild fire or other fires
 
Wild fire or other fires
7%
Thunderstorms or tsunami
 
Thunderstorms or tsunami
0%
Mud/land slides
 
Mud/land slides
3%
epidemic/plague
 
epidemic/plague
0%
Other specify
 
Other specify
28%
Never encountered disasters
 
Never encountered disasters

25-30
62%
Flooding
 
Flooding
0%
Drought
 
Drought
0%
Wild fire or other fires
 
Wild fire or other fires
0%
Thunderstorms or tsunami
 
Thunderstorms or tsunami
0%
Mud/land slides
 
Mud/land slides
0%
epidemic/plague
 
epidemic/plague
0%
Other specify
 
Other specify
38%
Never encountered disasters
 
Never encountered disasters

31-34
80%
Flooding
 
Flooding
0%
Drought
 
Drought
0%
Wild fire or other fires
 
Wild fire or other fires
0%
Thunderstorms or tsunami
 
Thunderstorms or tsunami
0%
Mud/land slides
 
Mud/land slides
20%
epidemic/plague
 
epidemic/plague
0%
Other specify
 
Other specify
0%
Never encountered disasters
 
Never encountered disasters

35+
50%
Flooding
 
Flooding
7%
Drought
 
Drought
14%
Wild fire or other fires
 
Wild fire or other fires
0%
Thunderstorms or tsunami
 
Thunderstorms or tsunami
0%
Mud/land slides
 
Mud/land slides
0%
epidemic/plague
 
epidemic/plague
0%
Other specify
 
Other specify
29%
Never encountered disasters
 
Never encountered disasters
44%
Flooding
 
Flooding
12%
Drought
 
Drought
2%
Wild fire or other fires
 
Wild fire or other fires
5%
Thunderstorms or tsunami
 
Thunderstorms or tsunami
1%
Mud/land slides
 
Mud/land slides
3%
epidemic/plague
 
epidemic/plague
1%
Other specify
 
Other specify
33%
Never encountered disasters
 
Never encountered disasters
ม.ค. 10. 2018
แล้วน้องๆ ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนมากที่สุดระหว่างประสบภัยนี้คะ?
0 responded out of 0 polled
Female
14%
Police/military
 
Police/military
15%
Fire & Rescue Department
 
Fire & Rescue Department
41%
Local authorities/MSHS
 
Local authorities/MSHS
13%
Charities/religious organisations
 
Charities/religious organisations
5%
Emergency medical services
 
Emergency medical services
5%
Schools or campuses
 
Schools or campuses
7%
Other specify
 
Other specify

Male
15%
Police/military
 
Police/military
16%
Fire & Rescue Department
 
Fire & Rescue Department
34%
Local authorities/MSHS
 
Local authorities/MSHS
16%
Charities/religious organisations
 
Charities/religious organisations
5%
Emergency medical services
 
Emergency medical services
6%
Schools or campuses
 
Schools or campuses
8%
Other specify
 
Other specify
0-14
12%
Police/military
 
Police/military
16%
Fire & Rescue Department
 
Fire & Rescue Department
42%
Local authorities/MSHS
 
Local authorities/MSHS
13%
Charities/religious organisations
 
Charities/religious organisations
1%
Emergency medical services
 
Emergency medical services
7%
Schools or campuses
 
Schools or campuses
7%
Other specify
 
Other specify

15-19
14%
Police/military
 
Police/military
16%
Fire & Rescue Department
 
Fire & Rescue Department
38%
Local authorities/MSHS
 
Local authorities/MSHS
13%
Charities/religious organisations
 
Charities/religious organisations
4%
Emergency medical services
 
Emergency medical services
6%
Schools or campuses
 
Schools or campuses
8%
Other specify
 
Other specify

20-24
8%
Police/military
 
Police/military
14%
Fire & Rescue Department
 
Fire & Rescue Department
45%
Local authorities/MSHS
 
Local authorities/MSHS
14%
Charities/religious organisations
 
Charities/religious organisations
6%
Emergency medical services
 
Emergency medical services
2%
Schools or campuses
 
Schools or campuses
10%
Other specify
 
Other specify

25-30
12%
Police/military
 
Police/military
0%
Fire & Rescue Department
 
Fire & Rescue Department
62%
Local authorities/MSHS
 
Local authorities/MSHS
12%
Charities/religious organisations
 
Charities/religious organisations
0%
Emergency medical services
 
Emergency medical services
0%
Schools or campuses
 
Schools or campuses
12%
Other specify
 
Other specify

31-34
20%
Police/military
 
Police/military
0%
Fire & Rescue Department
 
Fire & Rescue Department
0%
Local authorities/MSHS
 
Local authorities/MSHS
40%
Charities/religious organisations
 
Charities/religious organisations
40%
Emergency medical services
 
Emergency medical services
0%
Schools or campuses
 
Schools or campuses
0%
Other specify
 
Other specify

35+
11%
Police/military
 
Police/military
22%
Fire & Rescue Department
 
Fire & Rescue Department
22%
Local authorities/MSHS
 
Local authorities/MSHS
22%
Charities/religious organisations
 
Charities/religious organisations
11%
Emergency medical services
 
Emergency medical services
0%
Schools or campuses
 
Schools or campuses
11%
Other specify
 
Other specify
14%
Police/military
 
Police/military
15%
Fire & Rescue Department
 
Fire & Rescue Department
40%
Local authorities/MSHS
 
Local authorities/MSHS
13%
Charities/religious organisations
 
Charities/religious organisations
5%
Emergency medical services
 
Emergency medical services
6%
Schools or campuses
 
Schools or campuses
7%
Other specify
 
Other specify
ม.ค. 10. 2018
แล้วครอบครัว ผู้ปกครอง หรือสถานที่อยู่อาศัยของน้อง ได้มีการวางแผนเพื่อรับมือภัยพิบัตินี้ก่อนเกิดเหตุไหมคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
46%
Yes, we had a plan
 
Yes, we had a plan
22%
No, we didn't plan
 
No, we didn't plan
32%
Don't know/not sure
 
Don't know/not sure

Male
38%
Yes, we had a plan
 
Yes, we had a plan
30%
No, we didn't plan
 
No, we didn't plan
32%
Don't know/not sure
 
Don't know/not sure
0-14
45%
Yes, we had a plan
 
Yes, we had a plan
21%
No, we didn't plan
 
No, we didn't plan
33%
Don't know/not sure
 
Don't know/not sure

15-19
45%
Yes, we had a plan
 
Yes, we had a plan
24%
No, we didn't plan
 
No, we didn't plan
31%
Don't know/not sure
 
Don't know/not sure

20-24
41%
Yes, we had a plan
 
Yes, we had a plan
29%
No, we didn't plan
 
No, we didn't plan
31%
Don't know/not sure
 
Don't know/not sure

25-30
25%
Yes, we had a plan
 
Yes, we had a plan
50%
No, we didn't plan
 
No, we didn't plan
25%
Don't know/not sure
 
Don't know/not sure

31-34
20%
Yes, we had a plan
 
Yes, we had a plan
40%
No, we didn't plan
 
No, we didn't plan
40%
Don't know/not sure
 
Don't know/not sure

35+
50%
Yes, we had a plan
 
Yes, we had a plan
12%
No, we didn't plan
 
No, we didn't plan
38%
Don't know/not sure
 
Don't know/not sure
45%
Yes, we had a plan
 
Yes, we had a plan
24%
No, we didn't plan
 
No, we didn't plan
32%
Don't know/not sure
 
Don't know/not sure

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

No related stories.

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest