สถานการณ์ฉุกเฉิน
ภัยพิบัติต่างๆ สร้างความสูญเสียแก่ชุมชนและครอบครัวทั่วประเทศไทย เราเลยชวนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจการเตรียมความพร้อมสำหรับภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินมากขึ้น มาดูกันว่าน้องๆ ตอบว่าอย่างไรค่ะ....
10 questions polled on this topic
43% response rate
3,397 responded out of 7,825 polled
ม.ค. 10. 2018
น้องๆ คิดว่าตนเองมีความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติต่างๆ มากน้อยแค่ไหนคะ?
ม.ค. 10. 2018
น้องๆ อยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติคะ?
ม.ค. 10. 2018
ปัจจุบันน้องๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับภัยพิบัติจากที่ไหนมากที่สุดคะ?
ม.ค. 10. 2018
น้องๆ คิดว่าโรงเรียนและสถานศึกษาจำเป็นต้องสอนเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านภัยพิบัติไหมคะ?
ม.ค. 10. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าควรสอนตั้งแต่ระดับชั้นไหนคะ?
ม.ค. 10. 2018
โรงเรียนหรือสถานศึกษาของน้องๆ มีการซ้อมหนีไฟหรืออพยพจากภัยพิบัติบ่อยครั้งแค่ไหนคะ?
ม.ค. 10. 2018
น้องๆ อยากมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมด้านภัยพิบัติด้านใดมากที่สุดคะ?
ม.ค. 10. 2018
แล้วน้องๆ เคยประสบภัยพิบัติข้อไหนบ่อยครั้งที่สุดคะ?
ม.ค. 10. 2018
แล้วน้องๆ ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนมากที่สุดระหว่างประสบภัยนี้คะ?
ม.ค. 10. 2018
แล้วครอบครัว ผู้ปกครอง หรือสถานที่อยู่อาศัยของน้อง ได้มีการวางแผนเพื่อรับมือภัยพิบัตินี้ก่อนเกิดเหตุไหมคะ?

ผลโพล

ม.ค. 10. 2018
น้องๆ คิดว่าตนเองมีความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติต่างๆ มากน้อยแค่ไหนคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 3,397 จากทั้งหมด 7,825 ที่ทำการสำรวจ
0-14
11%
a lot
 
a lot
2%
none
 
none
69%
some
 
some
18%
a little
 
a little

15-19
9%
a lot
 
a lot
3%
none
 
none
67%
some
 
some
20%
a little
 
a little

20-24
9%
a lot
 
a lot
5%
none
 
none
65%
some
 
some
21%
a little
 
a little

25-30
0%
a lot
 
a lot
0%
none
 
none
71%
some
 
some
29%
a little
 
a little

31-34
0%
a lot
 
a lot
0%
none
 
none
80%
some
 
some
20%
a little
 
a little

35+
7%
a lot
 
a lot
7%
none
 
none
67%
some
 
some
20%
a little
 
a little
3%
None
 
None
20%
A little
 
A little
67%
Some
 
Some
9%
A lot
 
A lot
ม.ค. 10. 2018
น้องๆ อยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 3,453 จากทั้งหมด 3,812 ที่ทำการสำรวจ
0-14
20%
preparing disaster supplies kit
 
preparing disaster supplies kit
9%
preparing house/shelter for disaster
 
preparing house/shelter for disaster
49%
surviving skills and code of conduct
 
surviving skills and code of conduct
7%
emergency contacts for disasters
 
emergency contacts for disasters
12%
risk mitigation and prevention
 
risk mitigation and prevention
3%
other specify
 
other specify

15-19
13%
preparing disaster supplies kit
 
preparing disaster supplies kit
11%
preparing house/shelter for disaster
 
preparing house/shelter for disaster
47%
surviving skills and code of conduct
 
surviving skills and code of conduct
10%
emergency contacts for disasters
 
emergency contacts for disasters
18%
risk mitigation and prevention
 
risk mitigation and prevention
1%
other specify
 
other specify

20-24
14%
preparing disaster supplies kit
 
preparing disaster supplies kit
13%
preparing house/shelter for disaster
 
preparing house/shelter for disaster
43%
surviving skills and code of conduct
 
surviving skills and code of conduct
11%
emergency contacts for disasters
 
emergency contacts for disasters
18%
risk mitigation and prevention
 
risk mitigation and prevention
1%
other specify
 
other specify

25-30
20%
preparing disaster supplies kit
 
preparing disaster supplies kit
7%
preparing house/shelter for disaster
 
preparing house/shelter for disaster
47%
surviving skills and code of conduct
 
surviving skills and code of conduct
13%
emergency contacts for disasters
 
emergency contacts for disasters
13%
risk mitigation and prevention
 
risk mitigation and prevention
0%
other specify
 
other specify

31-34
20%
preparing disaster supplies kit
 
preparing disaster supplies kit
20%
preparing house/shelter for disaster
 
preparing house/shelter for disaster
20%
surviving skills and code of conduct
 
surviving skills and code of conduct
20%
emergency contacts for disasters
 
emergency contacts for disasters
20%
risk mitigation and prevention
 
risk mitigation and prevention
0%
other specify
 
other specify

35+
38%
preparing disaster supplies kit
 
preparing disaster supplies kit
12%
preparing house/shelter for disaster
 
preparing house/shelter for disaster
25%
surviving skills and code of conduct
 
surviving skills and code of conduct
6%
emergency contacts for disasters
 
emergency contacts for disasters
12%
risk mitigation and prevention
 
risk mitigation and prevention
6%
other specify
 
other specify
1%
Other specify
 
Other specify
18%
Risk mitigation and prevention
 
Risk mitigation and prevention
46%
Surviving skills and code of conduct
 
Surviving skills and code of conduct
11%
Emergency contacts for disasters
 
Emergency contacts for disasters
11%
Preparing house/shelter for disaster
 
Preparing house/shelter for disaster
14%
Preparing disaster supplies kit
 
Preparing disaster supplies kit
ม.ค. 10. 2018
ปัจจุบันน้องๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับภัยพิบัติจากที่ไหนมากที่สุดคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 3,358 จากทั้งหมด 3,466 ที่ทำการสำรวจ
0-14
15%
social media
 
social media
3%
friends/partners
 
friends/partners
6%
fire & rescue departments
 
fire & rescue departments
3%
never received info
 
never received info
2%
community orgs/local authorities
 
community orgs/local authorities
29%
teachers
 
teachers
20%
mass media
 
mass media
22%
parents/family members
 
parents/family members
1%
other specify
 
other specify

15-19
27%
social media
 
social media
1%
friends/partners
 
friends/partners
5%
fire & rescue departments
 
fire & rescue departments
5%
never received info
 
never received info
5%
community orgs/local authorities
 
community orgs/local authorities
21%
teachers
 
teachers
23%
mass media
 
mass media
12%
parents/family members
 
parents/family members
1%
other specify
 
other specify

20-24
32%
social media
 
social media
2%
friends/partners
 
friends/partners
10%
fire & rescue departments
 
fire & rescue departments
5%
never received info
 
never received info
4%
community orgs/local authorities
 
community orgs/local authorities
12%
teachers
 
teachers
25%
mass media
 
mass media
9%
parents/family members
 
parents/family members
1%
other specify
 
other specify

25-30
54%
social media
 
social media
0%
friends/partners
 
friends/partners
0%
fire & rescue departments
 
fire & rescue departments
15%
never received info
 
never received info
0%
community orgs/local authorities
 
community orgs/local authorities
8%
teachers
 
teachers
23%
mass media
 
mass media
0%
parents/family members
 
parents/family members
0%
other specify
 
other specify

31-34
80%
social media
 
social media
0%
friends/partners
 
friends/partners
0%
fire & rescue departments
 
fire & rescue departments
0%
never received info
 
never received info
20%
community orgs/local authorities
 
community orgs/local authorities
0%
teachers
 
teachers
0%
mass media
 
mass media
0%
parents/family members
 
parents/family members
0%
other specify
 
other specify

35+
20%
social media
 
social media
0%
friends/partners
 
friends/partners
13%
fire & rescue departments
 
fire & rescue departments
20%
never received info
 
never received info
0%
community orgs/local authorities
 
community orgs/local authorities
7%
teachers
 
teachers
33%
mass media
 
mass media
7%
parents/family members
 
parents/family members
0%
other specify
 
other specify
1%
Other specify
 
Other specify
4%
Never received info
 
Never received info
27%
Social media
 
Social media
23%
Mass media
 
Mass media
1%
Friends/partners
 
Friends/partners
7%
Fire & rescue departments
 
Fire & rescue departments
6%
Community orgs/local authorities
 
Community orgs/local authorities
19%
Teachers
 
Teachers
11%
Parents/family members
 
Parents/family members
ม.ค. 10. 2018
น้องๆ คิดว่าโรงเรียนและสถานศึกษาจำเป็นต้องสอนเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านภัยพิบัติไหมคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 3,316 จากทั้งหมด 3,362 ที่ทำการสำรวจ
0-14
6%
no, it is not
 
no, it is not
81%
yes, it is necessary
 
yes, it is necessary
13%
don't know/not sure
 
don't know/not sure

15-19
3%
no, it is not
 
no, it is not
89%
yes, it is necessary
 
yes, it is necessary
9%
don't know/not sure
 
don't know/not sure

20-24
4%
no, it is not
 
no, it is not
90%
yes, it is necessary
 
yes, it is necessary
6%
don't know/not sure
 
don't know/not sure

25-30
0%
no, it is not
 
no, it is not
100%
yes, it is necessary
 
yes, it is necessary
0%
don't know/not sure
 
don't know/not sure

31-34
0%
no, it is not
 
no, it is not
100%
yes, it is necessary
 
yes, it is necessary
0%
don't know/not sure
 
don't know/not sure

35+
0%
no, it is not
 
no, it is not
100%
yes, it is necessary
 
yes, it is necessary
0%
don't know/not sure
 
don't know/not sure
8%
Don't know/not sure
 
Don't know/not sure
3%
No, it is not
 
No, it is not
89%
Yes, it is necessary
 
Yes, it is necessary
ม.ค. 10. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าควรสอนตั้งแต่ระดับชั้นไหนคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 2,906 จากทั้งหมด 2,940 ที่ทำการสำรวจ
0-14
67%
elementary
 
elementary
4%
senior secondary or equivalent
 
senior secondary or equivalent
11%
junior secondary or equivalent
 
junior secondary or equivalent
0%
university/diploma
 
university/diploma
19%
kindergarten
 
kindergarten

15-19
52%
elementary
 
elementary
5%
senior secondary or equivalent
 
senior secondary or equivalent
18%
junior secondary or equivalent
 
junior secondary or equivalent
0%
university/diploma
 
university/diploma
26%
kindergarten
 
kindergarten

20-24
43%
elementary
 
elementary
7%
senior secondary or equivalent
 
senior secondary or equivalent
20%
junior secondary or equivalent
 
junior secondary or equivalent
2%
university/diploma
 
university/diploma
28%
kindergarten
 
kindergarten

25-30
62%
elementary
 
elementary
8%
senior secondary or equivalent
 
senior secondary or equivalent
15%
junior secondary or equivalent
 
junior secondary or equivalent
0%
university/diploma
 
university/diploma
15%
kindergarten
 
kindergarten

31-34
60%
elementary
 
elementary
0%
senior secondary or equivalent
 
senior secondary or equivalent
0%
junior secondary or equivalent
 
junior secondary or equivalent
0%
university/diploma
 
university/diploma
40%
kindergarten
 
kindergarten

35+
53%
elementary
 
elementary
0%
senior secondary or equivalent
 
senior secondary or equivalent
7%
junior secondary or equivalent
 
junior secondary or equivalent
0%
university/diploma
 
university/diploma
40%
kindergarten
 
kindergarten
1%
University/diploma
 
University/diploma
5%
Senior Secondary or equivalent
 
Senior Secondary or equivalent
18%
Junior Secondary or equivalent
 
Junior Secondary or equivalent
51%
Elementary
 
Elementary
25%
Kindergarten
 
Kindergarten
ม.ค. 10. 2018
โรงเรียนหรือสถานศึกษาของน้องๆ มีการซ้อมหนีไฟหรืออพยพจากภัยพิบัติบ่อยครั้งแค่ไหนคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 3,215 จากทั้งหมด 3,287 ที่ทำการสำรวจ
0-14
4%
once a month
 
once a month
70%
never
 
never
9%
less than once a year
 
less than once a year
9%
once a year
 
once a year
1%
once every 2 months
 
once every 2 months
5%
once every 6 months
 
once every 6 months
3%
other specify
 
other specify

15-19
3%
once a month
 
once a month
52%
never
 
never
11%
less than once a year
 
less than once a year
26%
once a year
 
once a year
3%
once every 2 months
 
once every 2 months
5%
once every 6 months
 
once every 6 months
1%
other specify
 
other specify

20-24
5%
once a month
 
once a month
40%
never
 
never
14%
less than once a year
 
less than once a year
27%
once a year
 
once a year
5%
once every 2 months
 
once every 2 months
8%
once every 6 months
 
once every 6 months
1%
other specify
 
other specify

25-30
0%
once a month
 
once a month
54%
never
 
never
0%
less than once a year
 
less than once a year
31%
once a year
 
once a year
0%
once every 2 months
 
once every 2 months
8%
once every 6 months
 
once every 6 months
8%
other specify
 
other specify

31-34
0%
once a month
 
once a month
0%
never
 
never
20%
less than once a year
 
less than once a year
60%
once a year
 
once a year
0%
once every 2 months
 
once every 2 months
20%
once every 6 months
 
once every 6 months
0%
other specify
 
other specify

35+
0%
once a month
 
once a month
40%
never
 
never
20%
less than once a year
 
less than once a year
27%
once a year
 
once a year
13%
once every 2 months
 
once every 2 months
0%
once every 6 months
 
once every 6 months
0%
other specify
 
other specify
1%
Other specify
 
Other specify
49%
Never
 
Never
12%
Less than once a year
 
Less than once a year
27%
Once a year
 
Once a year
6%
Once every 6 months
 
Once every 6 months
3%
Once every 2 months
 
Once every 2 months
3%
Once a month
 
Once a month
ม.ค. 10. 2018
น้องๆ อยากมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมด้านภัยพิบัติด้านใดมากที่สุดคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 3,028 จากทั้งหมด 3,212 ที่ทำการสำรวจ
0-14
39%
train in first aid
 
train in first aid
21%
promote risk mitigation/prevention
 
promote risk mitigation/prevention
5%
develop monitoring/reporting tools
 
develop monitoring/reporting tools
10%
attend or arrange trainings
 
attend or arrange trainings
14%
develop knowledge tools
 
develop knowledge tools
7%
prepare and disseminate disaster kit
 
prepare and disseminate disaster kit
3%
other specify
 
other specify

15-19
38%
train in first aid
 
train in first aid
20%
promote risk mitigation/prevention
 
promote risk mitigation/prevention
6%
develop monitoring/reporting tools
 
develop monitoring/reporting tools
17%
attend or arrange trainings
 
attend or arrange trainings
13%
develop knowledge tools
 
develop knowledge tools
6%
prepare and disseminate disaster kit
 
prepare and disseminate disaster kit
1%
other specify
 
other specify

20-24
36%
train in first aid
 
train in first aid
16%
promote risk mitigation/prevention
 
promote risk mitigation/prevention
7%
develop monitoring/reporting tools
 
develop monitoring/reporting tools
17%
attend or arrange trainings
 
attend or arrange trainings
16%
develop knowledge tools
 
develop knowledge tools
8%
prepare and disseminate disaster kit
 
prepare and disseminate disaster kit
0%
other specify
 
other specify

25-30
23%
train in first aid
 
train in first aid
8%
promote risk mitigation/prevention
 
promote risk mitigation/prevention
0%
develop monitoring/reporting tools
 
develop monitoring/reporting tools
31%
attend or arrange trainings
 
attend or arrange trainings
31%
develop knowledge tools
 
develop knowledge tools
8%
prepare and disseminate disaster kit
 
prepare and disseminate disaster kit
0%
other specify
 
other specify

31-34
60%
train in first aid
 
train in first aid
20%
promote risk mitigation/prevention
 
promote risk mitigation/prevention
0%
develop monitoring/reporting tools
 
develop monitoring/reporting tools
20%
attend or arrange trainings
 
attend or arrange trainings
0%
develop knowledge tools
 
develop knowledge tools
0%
prepare and disseminate disaster kit
 
prepare and disseminate disaster kit
0%
other specify
 
other specify

35+
7%
train in first aid
 
train in first aid
7%
promote risk mitigation/prevention
 
promote risk mitigation/prevention
20%
develop monitoring/reporting tools
 
develop monitoring/reporting tools
40%
attend or arrange trainings
 
attend or arrange trainings
13%
develop knowledge tools
 
develop knowledge tools
13%
prepare and disseminate disaster kit
 
prepare and disseminate disaster kit
0%
other specify
 
other specify
1%
Other specify
 
Other specify
20%
Promote risk mitigation/prevention
 
Promote risk mitigation/prevention
6%
Develop monitoring/reporting tools
 
Develop monitoring/reporting tools
37%
Train in first aid
 
Train in first aid
6%
Prepare and disseminate disaster kit
 
Prepare and disseminate disaster kit
17%
Attend or arrange trainings
 
Attend or arrange trainings
13%
Develop knowledge tools
 
Develop knowledge tools
ม.ค. 10. 2018
แล้วน้องๆ เคยประสบภัยพิบัติข้อไหนบ่อยครั้งที่สุดคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 2,981 จากทั้งหมด 3,028 ที่ทำการสำรวจ
0-14
1%
wild fire or other fires
 
wild fire or other fires
5%
thunderstorms or tsunami
 
thunderstorms or tsunami
3%
epidemic/plague
 
epidemic/plague
31%
never encountered disasters
 
never encountered disasters
11%
drought
 
drought
0%
mud/land slides
 
mud/land slides
46%
flooding
 
flooding
3%
other specify
 
other specify

15-19
2%
wild fire or other fires
 
wild fire or other fires
5%
thunderstorms or tsunami
 
thunderstorms or tsunami
3%
epidemic/plague
 
epidemic/plague
36%
never encountered disasters
 
never encountered disasters
12%
drought
 
drought
1%
mud/land slides
 
mud/land slides
40%
flooding
 
flooding
1%
other specify
 
other specify

20-24
1%
wild fire or other fires
 
wild fire or other fires
7%
thunderstorms or tsunami
 
thunderstorms or tsunami
3%
epidemic/plague
 
epidemic/plague
28%
never encountered disasters
 
never encountered disasters
12%
drought
 
drought
0%
mud/land slides
 
mud/land slides
47%
flooding
 
flooding
0%
other specify
 
other specify

25-30
0%
wild fire or other fires
 
wild fire or other fires
0%
thunderstorms or tsunami
 
thunderstorms or tsunami
0%
epidemic/plague
 
epidemic/plague
38%
never encountered disasters
 
never encountered disasters
0%
drought
 
drought
0%
mud/land slides
 
mud/land slides
62%
flooding
 
flooding
0%
other specify
 
other specify

31-34
0%
wild fire or other fires
 
wild fire or other fires
0%
thunderstorms or tsunami
 
thunderstorms or tsunami
20%
epidemic/plague
 
epidemic/plague
0%
never encountered disasters
 
never encountered disasters
0%
drought
 
drought
0%
mud/land slides
 
mud/land slides
80%
flooding
 
flooding
0%
other specify
 
other specify

35+
14%
wild fire or other fires
 
wild fire or other fires
0%
thunderstorms or tsunami
 
thunderstorms or tsunami
0%
epidemic/plague
 
epidemic/plague
29%
never encountered disasters
 
never encountered disasters
7%
drought
 
drought
0%
mud/land slides
 
mud/land slides
50%
flooding
 
flooding
0%
other specify
 
other specify
33%
Never encountered disasters
 
Never encountered disasters
1%
Other specify
 
Other specify
3%
epidemic/plague
 
epidemic/plague
1%
Mud/land slides
 
Mud/land slides
5%
Thunderstorms or tsunami
 
Thunderstorms or tsunami
2%
Wild fire or other fires
 
Wild fire or other fires
12%
Drought
 
Drought
43%
Flooding
 
Flooding
ม.ค. 10. 2018
แล้วน้องๆ ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนมากที่สุดระหว่างประสบภัยนี้คะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,945 จากทั้งหมด 2,009 ที่ทำการสำรวจ
0-14
42%
local authorities/mshs
 
local authorities/mshs
13%
charities/religious organisations
 
charities/religious organisations
16%
fire & rescue department
 
fire & rescue department
1%
emergency medical services
 
emergency medical services
7%
schools or campuses
 
schools or campuses
7%
other specify
 
other specify
12%
police/military
 
police/military

15-19
38%
local authorities/mshs
 
local authorities/mshs
13%
charities/religious organisations
 
charities/religious organisations
16%
fire & rescue department
 
fire & rescue department
4%
emergency medical services
 
emergency medical services
6%
schools or campuses
 
schools or campuses
8%
other specify
 
other specify
14%
police/military
 
police/military

20-24
45%
local authorities/mshs
 
local authorities/mshs
15%
charities/religious organisations
 
charities/religious organisations
14%
fire & rescue department
 
fire & rescue department
6%
emergency medical services
 
emergency medical services
2%
schools or campuses
 
schools or campuses
10%
other specify
 
other specify
8%
police/military
 
police/military

25-30
62%
local authorities/mshs
 
local authorities/mshs
12%
charities/religious organisations
 
charities/religious organisations
0%
fire & rescue department
 
fire & rescue department
0%
emergency medical services
 
emergency medical services
0%
schools or campuses
 
schools or campuses
12%
other specify
 
other specify
12%
police/military
 
police/military

31-34
0%
local authorities/mshs
 
local authorities/mshs
40%
charities/religious organisations
 
charities/religious organisations
0%
fire & rescue department
 
fire & rescue department
40%
emergency medical services
 
emergency medical services
0%
schools or campuses
 
schools or campuses
0%
other specify
 
other specify
20%
police/military
 
police/military

35+
22%
local authorities/mshs
 
local authorities/mshs
22%
charities/religious organisations
 
charities/religious organisations
22%
fire & rescue department
 
fire & rescue department
11%
emergency medical services
 
emergency medical services
0%
schools or campuses
 
schools or campuses
11%
other specify
 
other specify
11%
police/military
 
police/military
7%
Other specify
 
Other specify
6%
Schools or campuses
 
Schools or campuses
5%
Emergency medical services
 
Emergency medical services
13%
Charities/religious organisations
 
Charities/religious organisations
40%
Local authorities/MSHS
 
Local authorities/MSHS
15%
Fire & Rescue Department
 
Fire & Rescue Department
14%
Police/military
 
Police/military
ม.ค. 10. 2018
แล้วครอบครัว ผู้ปกครอง หรือสถานที่อยู่อาศัยของน้อง ได้มีการวางแผนเพื่อรับมือภัยพิบัตินี้ก่อนเกิดเหตุไหมคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,901 จากทั้งหมด 1,932 ที่ทำการสำรวจ
0-14
45%
yes, we had a plan
 
yes, we had a plan
21%
no, we didn't plan
 
no, we didn't plan
33%
don't know/not sure
 
don't know/not sure

15-19
44%
yes, we had a plan
 
yes, we had a plan
24%
no, we didn't plan
 
no, we didn't plan
31%
don't know/not sure
 
don't know/not sure

20-24
41%
yes, we had a plan
 
yes, we had a plan
28%
no, we didn't plan
 
no, we didn't plan
31%
don't know/not sure
 
don't know/not sure

25-30
25%
yes, we had a plan
 
yes, we had a plan
50%
no, we didn't plan
 
no, we didn't plan
25%
don't know/not sure
 
don't know/not sure

31-34
20%
yes, we had a plan
 
yes, we had a plan
40%
no, we didn't plan
 
no, we didn't plan
40%
don't know/not sure
 
don't know/not sure

35+
50%
yes, we had a plan
 
yes, we had a plan
12%
no, we didn't plan
 
no, we didn't plan
38%
don't know/not sure
 
don't know/not sure
32%
Don't know/not sure
 
Don't know/not sure
24%
No, we didn't plan
 
No, we didn't plan
45%
Yes, we had a plan
 
Yes, we had a plan

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด