ความเหลื่อมล้ำ
เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน จะขาดโอกาสในหลายๆ ด้าน เช่น โภชนาการ, ที่อยู่อาศัย, การศึกษา ... มุมมองของยูรีพอร์ตเตอร์เกี่ยวกับประเด็นด้านความยากจนในชุมชนของพวกเขาเป็นอย่างไร?
4 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
มิ.ย. 22. 2017
น้องๆ คิดว่า ในชุมชนที่น้องอยู่ มีคนยากจนหรือไม่?
มิ.ย. 22. 2017
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีใครในชุมชนของน้องๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือสำหรับคนยากจนหรือไม่?
มิ.ย. 22. 2017
น้องๆ คิดว่า ใคร หรือ หน่วยงานใด ควรเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่คนยากจน?
มิ.ย. 22. 2017
น้องๆ คิดว่าครอบครัวที่มีสมาชิก 5 คน (พ่อ แม่ และ ลูก 3 คน) ควรจะมีรายได้ต่อเดือนรวมประมาณเท่าใด จึงจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้?

POLL RESULTS

มิ.ย. 22. 2017
น้องๆ คิดว่า ในชุมชนที่น้องอยู่ มีคนยากจนหรือไม่?
0 responded out of 0 polled
Female
89%
Yes
 
Yes
11%
No
 
No

Male
85%
Yes
 
Yes
15%
No
 
No
0-14
73%
Yes
 
Yes
27%
No
 
No

15-19
88%
Yes
 
Yes
12%
No
 
No

20-24
88%
Yes
 
Yes
12%
No
 
No

25-30
80%
Yes
 
Yes
20%
No
 
No

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No

35+
90%
Yes
 
Yes
10%
No
 
No
88%
Yes
 
Yes
12%
No
 
No
มิ.ย. 22. 2017
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีใครในชุมชนของน้องๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือสำหรับคนยากจนหรือไม่?
0 responded out of 0 polled
Female
51%
Yes
 
Yes
49%
No
 
No

Male
49%
Yes
 
Yes
51%
No
 
No
0-14
47%
Yes
 
Yes
53%
No
 
No

15-19
51%
Yes
 
Yes
49%
No
 
No

20-24
42%
Yes
 
Yes
57%
No
 
No

25-30
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No

35+
19%
Yes
 
Yes
81%
No
 
No
51%
Yes
 
Yes
49%
No
 
No
มิ.ย. 22. 2017
น้องๆ คิดว่า ใคร หรือ หน่วยงานใด ควรเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่คนยากจน?
0 responded out of 0 polled
Female
84%
Government
 
Government
3%
Private Comapnies
 
Private Comapnies
2%
International Organizations
 
International Organizations
1%
Temple or Church
 
Temple or Church
10%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)

Male
80%
Government
 
Government
6%
Private Comapnies
 
Private Comapnies
2%
International Organizations
 
International Organizations
2%
Temple or Church
 
Temple or Church
11%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)
0-14
66%
Government
 
Government
11%
Private Comapnies
 
Private Comapnies
4%
International Organizations
 
International Organizations
3%
Temple or Church
 
Temple or Church
16%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)

15-19
84%
Government
 
Government
4%
Private Comapnies
 
Private Comapnies
1%
International Organizations
 
International Organizations
2%
Temple or Church
 
Temple or Church
9%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)

20-24
73%
Government
 
Government
0%
Private Comapnies
 
Private Comapnies
3%
International Organizations
 
International Organizations
0%
Temple or Church
 
Temple or Church
24%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)

25-30
80%
Government
 
Government
0%
Private Comapnies
 
Private Comapnies
0%
International Organizations
 
International Organizations
0%
Temple or Church
 
Temple or Church
20%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)

31-34
50%
Government
 
Government
0%
Private Comapnies
 
Private Comapnies
0%
International Organizations
 
International Organizations
0%
Temple or Church
 
Temple or Church
50%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)

35+
60%
Government
 
Government
0%
Private Comapnies
 
Private Comapnies
10%
International Organizations
 
International Organizations
0%
Temple or Church
 
Temple or Church
30%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)
83%
Government
 
Government
4%
Private Comapnies
 
Private Comapnies
2%
International Organizations
 
International Organizations
1%
Temple or Church
 
Temple or Church
10%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)
มิ.ย. 22. 2017
น้องๆ คิดว่าครอบครัวที่มีสมาชิก 5 คน (พ่อ แม่ และ ลูก 3 คน) ควรจะมีรายได้ต่อเดือนรวมประมาณเท่าใด จึงจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้?
0 responded out of 0 polled
000
00000000
20000
30000
50000
15000
25000
50
30
10000
20
40000
5000
10
15
100000
25
35000
100
60000
3000
35
18000
40
1000
70000
60
8000
9000
12000
150000
2000
00
200000
4000
45000
70
300000
6000
0000
200
300
45
7000
80000
1500
17000
500
06
12

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

No related stories.

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest