ความเหลื่อมล้ำ
เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน จะขาดโอกาสในหลายๆ ด้าน เช่น โภชนาการ, ที่อยู่อาศัย, การศึกษา ... มุมมองของยูรีพอร์ตเตอร์เกี่ยวกับประเด็นด้านความยากจนในชุมชนของพวกเขาเป็นอย่างไร?
4 questions polled on this topic
69% response rate
2,487 responded out of 3,611 polled
มิ.ย. 22. 2017
น้องๆ คิดว่า ในชุมชนที่น้องอยู่ มีคนยากจนหรือไม่?
มิ.ย. 22. 2017
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีใครในชุมชนของน้องๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือสำหรับคนยากจนหรือไม่?
มิ.ย. 22. 2017
น้องๆ คิดว่า ใคร หรือ หน่วยงานใด ควรเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่คนยากจน?
มิ.ย. 22. 2017
น้องๆ คิดว่าครอบครัวที่มีสมาชิก 5 คน (พ่อ แม่ และ ลูก 3 คน) ควรจะมีรายได้ต่อเดือนรวมประมาณเท่าใด จึงจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้?

ผลโพล

มิ.ย. 22. 2017
น้องๆ คิดว่า ในชุมชนที่น้องอยู่ มีคนยากจนหรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 2,487 จากทั้งหมด 3,611 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
89%
Yes
 
Yes
11%
No
 
No

ชาย
85%
Yes
 
Yes
15%
No
 
No
0-14
73%
yes
 
yes
27%
no
 
no

15-19
88%
yes
 
yes
12%
no
 
no

20-24
88%
yes
 
yes
12%
no
 
no

25-30
80%
yes
 
yes
20%
no
 
no

31-34
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
90%
yes
 
yes
10%
no
 
no
88%
Yes
 
Yes
12%
No
 
No
มิ.ย. 22. 2017
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีใครในชุมชนของน้องๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือสำหรับคนยากจนหรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 2,369 จากทั้งหมด 2,440 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
51%
Yes
 
Yes
49%
No
 
No

ชาย
49%
Yes
 
Yes
51%
No
 
No
0-14
47%
yes
 
yes
53%
no
 
no

15-19
51%
yes
 
yes
49%
no
 
no

20-24
42%
yes
 
yes
57%
no
 
no

25-30
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

31-34
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
19%
yes
 
yes
81%
no
 
no
51%
Yes
 
Yes
49%
No
 
No
มิ.ย. 22. 2017
น้องๆ คิดว่า ใคร หรือ หน่วยงานใด ควรเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่คนยากจน?
มีผู้ตอบจำนวน 2,309 จากทั้งหมด 2,338 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
84%
Government
 
Government
3%
Private Comapnies
 
Private Comapnies
2%
International Organizations
 
International Organizations
1%
Temple or Church
 
Temple or Church
10%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)

ชาย
80%
Government
 
Government
6%
Private Comapnies
 
Private Comapnies
2%
International Organizations
 
International Organizations
2%
Temple or Church
 
Temple or Church
11%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)
0-14
11%
private comapnies
 
private comapnies
16%
others (please specify)
 
others (please specify)
4%
international organizations
 
international organizations
66%
government
 
government
3%
temple or church
 
temple or church

15-19
4%
private comapnies
 
private comapnies
9%
others (please specify)
 
others (please specify)
1%
international organizations
 
international organizations
84%
government
 
government
2%
temple or church
 
temple or church

20-24
0%
private comapnies
 
private comapnies
24%
others (please specify)
 
others (please specify)
3%
international organizations
 
international organizations
73%
government
 
government
0%
temple or church
 
temple or church

25-30
0%
private comapnies
 
private comapnies
20%
others (please specify)
 
others (please specify)
0%
international organizations
 
international organizations
80%
government
 
government
0%
temple or church
 
temple or church

31-34
0%
private comapnies
 
private comapnies
50%
others (please specify)
 
others (please specify)
0%
international organizations
 
international organizations
50%
government
 
government
0%
temple or church
 
temple or church

35+
0%
private comapnies
 
private comapnies
30%
others (please specify)
 
others (please specify)
10%
international organizations
 
international organizations
60%
government
 
government
0%
temple or church
 
temple or church
83%
Government
 
Government
4%
Private Comapnies
 
Private Comapnies
2%
International Organizations
 
International Organizations
1%
Temple or Church
 
Temple or Church
10%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)
มิ.ย. 22. 2017
น้องๆ คิดว่าครอบครัวที่มีสมาชิก 5 คน (พ่อ แม่ และ ลูก 3 คน) ควรจะมีรายได้ต่อเดือนรวมประมาณเท่าใด จึงจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้?
มีผู้ตอบจำนวน 2,220 จากทั้งหมด 2,262 ที่ทำการสำรวจ
000
00000000
20000
30000
50000
15000
25000
50
30
10000
20
40000
5000
10
15
100000
25
35000
100
60000
3000
35
18000
40
1000
70000
60
8000
9000
12000
150000
2000
00
200000
4000
45000
70
300000
6000
0000
200
300
45
7000
80000
1500
17000
500
06
12

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด