นโยบายสังคม และ งานรณรงค์
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal หรือ SDG) คือ เป้าหมายที่ผู้นำโลกร่วมลงชื่อรับรอง เพื่อใช้เป็นวาระในการพัฒนาโลก 15 ปี (พ.ศ.2559-2573) ซึ่งผลของการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ย่อมส่งผลต่ออนาคตของเด็กและเยาวชน
3 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
มิ.ย. 18. 2017
น้องๆ เคยได้ยินเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG มาก่อนหรือไม่?
มิ.ย. 18. 2017
น้องๆ คิดว่าประเด็นใดในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสำคัญที่สุด?
มิ.ย. 18. 2017
แล้วน้องๆ คิดว่า ใครคือผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงที่สุดในการที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน?

POLL RESULTS

มิ.ย. 18. 2017
น้องๆ เคยได้ยินเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG มาก่อนหรือไม่?
0 responded out of 0 polled
Female
37%
Yes
 
Yes
63%
No
 
No

Male
34%
Yes
 
Yes
66%
No
 
No
0-14
44%
Yes
 
Yes
56%
No
 
No

15-19
34%
Yes
 
Yes
66%
No
 
No

20-24
45%
Yes
 
Yes
55%
No
 
No

25-30
73%
Yes
 
Yes
27%
No
 
No

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No

35+
53%
Yes
 
Yes
47%
No
 
No
36%
Yes
 
Yes
64%
No
 
No
มิ.ย. 18. 2017
น้องๆ คิดว่าประเด็นใดในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสำคัญที่สุด?
0 responded out of 0 polled
Female
18%
End poverty
 
End poverty
3%
End hunger
 
End hunger
28%
Have a health life
 
Have a health life
8%
Gender equality
 
Gender equality
29%
Useful technology and infrastructure
 
Useful technology and infrastructure
14%
Caring for the environment
 
Caring for the environment

Male
24%
End poverty
 
End poverty
5%
End hunger
 
End hunger
20%
Have a health life
 
Have a health life
9%
Gender equality
 
Gender equality
21%
Useful technology and infrastructure
 
Useful technology and infrastructure
21%
Caring for the environment
 
Caring for the environment
0-14
8%
End poverty
 
End poverty
2%
End hunger
 
End hunger
30%
Have a health life
 
Have a health life
5%
Gender equality
 
Gender equality
31%
Useful technology and infrastructure
 
Useful technology and infrastructure
24%
Caring for the environment
 
Caring for the environment

15-19
20%
End poverty
 
End poverty
4%
End hunger
 
End hunger
25%
Have a health life
 
Have a health life
8%
Gender equality
 
Gender equality
26%
Useful technology and infrastructure
 
Useful technology and infrastructure
16%
Caring for the environment
 
Caring for the environment

20-24
28%
End poverty
 
End poverty
2%
End hunger
 
End hunger
33%
Have a health life
 
Have a health life
9%
Gender equality
 
Gender equality
23%
Useful technology and infrastructure
 
Useful technology and infrastructure
5%
Caring for the environment
 
Caring for the environment

25-30
29%
End poverty
 
End poverty
0%
End hunger
 
End hunger
43%
Have a health life
 
Have a health life
0%
Gender equality
 
Gender equality
0%
Useful technology and infrastructure
 
Useful technology and infrastructure
29%
Caring for the environment
 
Caring for the environment

31-34
0%
End poverty
 
End poverty
25%
End hunger
 
End hunger
25%
Have a health life
 
Have a health life
0%
Gender equality
 
Gender equality
25%
Useful technology and infrastructure
 
Useful technology and infrastructure
25%
Caring for the environment
 
Caring for the environment

35+
22%
End poverty
 
End poverty
0%
End hunger
 
End hunger
33%
Have a health life
 
Have a health life
11%
Gender equality
 
Gender equality
11%
Useful technology and infrastructure
 
Useful technology and infrastructure
22%
Caring for the environment
 
Caring for the environment
20%
End poverty
 
End poverty
3%
End hunger
 
End hunger
26%
Have a health life
 
Have a health life
8%
Gender equality
 
Gender equality
26%
Useful technology and infrastructure
 
Useful technology and infrastructure
16%
Caring for the environment
 
Caring for the environment
มิ.ย. 18. 2017
แล้วน้องๆ คิดว่า ใครคือผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงที่สุดในการที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน?
0 responded out of 0 polled
Female
50%
Government
 
Government
25%
Civil Society Organizations
 
Civil Society Organizations
2%
Private Companies
 
Private Companies
11%
International Organizations
 
International Organizations
11%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)

Male
48%
Government
 
Government
24%
Civil Society Organizations
 
Civil Society Organizations
2%
Private Companies
 
Private Companies
11%
International Organizations
 
International Organizations
14%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)
0-14
40%
Government
 
Government
19%
Civil Society Organizations
 
Civil Society Organizations
4%
Private Companies
 
Private Companies
17%
International Organizations
 
International Organizations
21%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)

15-19
50%
Government
 
Government
26%
Civil Society Organizations
 
Civil Society Organizations
2%
Private Companies
 
Private Companies
11%
International Organizations
 
International Organizations
11%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)

20-24
51%
Government
 
Government
18%
Civil Society Organizations
 
Civil Society Organizations
7%
Private Companies
 
Private Companies
7%
International Organizations
 
International Organizations
17%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)

25-30
43%
Government
 
Government
14%
Civil Society Organizations
 
Civil Society Organizations
0%
Private Companies
 
Private Companies
0%
International Organizations
 
International Organizations
43%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)

31-34
75%
Government
 
Government
25%
Civil Society Organizations
 
Civil Society Organizations
0%
Private Companies
 
Private Companies
0%
International Organizations
 
International Organizations
0%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)

35+
78%
Government
 
Government
0%
Civil Society Organizations
 
Civil Society Organizations
0%
Private Companies
 
Private Companies
0%
International Organizations
 
International Organizations
22%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)
50%
Government
 
Government
25%
Civil Society Organizations
 
Civil Society Organizations
2%
Private Companies
 
Private Companies
11%
International Organizations
 
International Organizations
12%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

เยาวชนไทยกับความหวังในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest