การศึกษา
เรายังคงสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นเกี่ยวกับเรื่องทักษะต่อไป กับโพลแคมเปญ Dare to Dream ครั้งที่ 2 รอบ 2 ค่ะ
5 questions polled on this topic
98% response rate
2,441 responded out of 2,499 polled
ธ.ค. 2. 2019
ตอนนี้น้องๆ มีความมั่นใจไหมคะว่าจะสามารถมีชีวิตในแบบที่ตัวเองฝันไว้ได้ในอนาคต
ธ.ค. 2. 2019
น้องๆ คิดว่าทักษะอะไรที่จำเป็นสำหรับชีวิตในโลกอนาคตมากที่สุดคะ
ธ.ค. 2. 2019
แล้วน้องๆ คิดว่าตอนนี้โรงเรียนได้สอนทักษะนี้ให้แก่น้องๆ อย่างเพียงพอหรือยังคะ
ธ.ค. 2. 2019
น้องๆ ต้องการพัฒนาทักษะชีวิตใดต่อไปนี้อย่างเร่งด่วนมากที่สุดคะ
ธ.ค. 2. 2019
สุดท้ายแล้ว น้องๆ คิดว่าถ้าเราจะยกระดับการเรียนรู้เรื่องทักษะเพื่อนักเรียนยุคใหม่ น้องๆ อยากปรับเปลี่ยนอะไรในโรงเรียนหรือสถานศึกษามากที่สุดคะ

POLL RESULTS

ธ.ค. 2. 2019
ตอนนี้น้องๆ มีความมั่นใจไหมคะว่าจะสามารถมีชีวิตในแบบที่ตัวเองฝันไว้ได้ในอนาคต
2,441 responded out of 2,499 polled
Male
72%
มั่นใจ
 
มั่นใจ
21%
ไม่มั่นใจ
 
ไม่มั่นใจ
7%
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย
 
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย

Female
65%
มั่นใจ
 
มั่นใจ
29%
ไม่มั่นใจ
 
ไม่มั่นใจ
5%
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย
 
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย
0-14
67%
มั่นใจ
 
มั่นใจ
23%
ไม่มั่นใจ
 
ไม่มั่นใจ
9%
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย
 
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย

15-19
68%
มั่นใจ
 
มั่นใจ
28%
ไม่มั่นใจ
 
ไม่มั่นใจ
4%
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย
 
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย

20-24
66%
มั่นใจ
 
มั่นใจ
29%
ไม่มั่นใจ
 
ไม่มั่นใจ
5%
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย
 
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย

25-30
0%
มั่นใจ
 
มั่นใจ
0%
ไม่มั่นใจ
 
ไม่มั่นใจ
0%
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย
 
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย

31-34
0%
มั่นใจ
 
มั่นใจ
0%
ไม่มั่นใจ
 
ไม่มั่นใจ
0%
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย
 
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย

35+
0%
มั่นใจ
 
มั่นใจ
0%
ไม่มั่นใจ
 
ไม่มั่นใจ
0%
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย
 
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย
68%
มั่นใจ
 
มั่นใจ
27%
ไม่มั่นใจ
 
ไม่มั่นใจ
6%
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย
 
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย
ธ.ค. 2. 2019
น้องๆ คิดว่าทักษะอะไรที่จำเป็นสำหรับชีวิตในโลกอนาคตมากที่สุดคะ
2,423 responded out of 2,490 polled
Male
22%
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
 
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
9%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
12%
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
 
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
23%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
1%
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
 
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
10%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
1%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
7%
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
8%
การมีส่วนร่วมในสังคม
 
การมีส่วนร่วมในสังคม
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

Female
24%
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
 
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
9%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
15%
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
 
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
24%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
1%
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
 
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
7%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
1%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
5%
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
9%
การมีส่วนร่วมในสังคม
 
การมีส่วนร่วมในสังคม
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
0-14
23%
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
 
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
9%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
11%
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
 
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
26%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
1%
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
 
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
8%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
1%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
7%
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
9%
การมีส่วนร่วมในสังคม
 
การมีส่วนร่วมในสังคม
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

15-19
24%
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
 
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
8%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
15%
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
 
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
23%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
1%
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
 
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
8%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
0%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
6%
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
8%
การมีส่วนร่วมในสังคม
 
การมีส่วนร่วมในสังคม
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

20-24
20%
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
 
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
11%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
19%
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
 
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
24%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
1%
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
 
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
7%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
1%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
5%
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
8%
การมีส่วนร่วมในสังคม
 
การมีส่วนร่วมในสังคม
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

25-30
0%
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
 
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
0%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
0%
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
 
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
0%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
0%
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
 
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
0%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
0%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
0%
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
0%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
0%
การมีส่วนร่วมในสังคม
 
การมีส่วนร่วมในสังคม
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

31-34
0%
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
 
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
0%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
0%
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
 
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
0%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
0%
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
 
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
0%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
0%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
0%
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
0%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
0%
การมีส่วนร่วมในสังคม
 
การมีส่วนร่วมในสังคม
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

35+
0%
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
 
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
0%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
0%
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
 
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
0%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
0%
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
 
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
0%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
0%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
0%
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
0%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
0%
การมีส่วนร่วมในสังคม
 
การมีส่วนร่วมในสังคม
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
23%
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
 
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
9%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
14%
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
 
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
24%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
1%
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
 
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
8%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
1%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
6%
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
9%
การมีส่วนร่วมในสังคม
 
การมีส่วนร่วมในสังคม
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
ธ.ค. 2. 2019
แล้วน้องๆ คิดว่าตอนนี้โรงเรียนได้สอนทักษะนี้ให้แก่น้องๆ อย่างเพียงพอหรือยังคะ
2,423 responded out of 2,477 polled
Male
26%
เพียงพอมาก
 
เพียงพอมาก
58%
เพียงพอระดับนึง
 
เพียงพอระดับนึง
12%
ไม่เพียงพอ
 
ไม่เพียงพอ
4%
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย
 
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย

Female
18%
เพียงพอมาก
 
เพียงพอมาก
62%
เพียงพอระดับนึง
 
เพียงพอระดับนึง
16%
ไม่เพียงพอ
 
ไม่เพียงพอ
4%
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย
 
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย
0-14
28%
เพียงพอมาก
 
เพียงพอมาก
62%
เพียงพอระดับนึง
 
เพียงพอระดับนึง
8%
ไม่เพียงพอ
 
ไม่เพียงพอ
3%
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย
 
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย

15-19
18%
เพียงพอมาก
 
เพียงพอมาก
64%
เพียงพอระดับนึง
 
เพียงพอระดับนึง
14%
ไม่เพียงพอ
 
ไม่เพียงพอ
4%
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย
 
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย

20-24
13%
เพียงพอมาก
 
เพียงพอมาก
48%
เพียงพอระดับนึง
 
เพียงพอระดับนึง
32%
ไม่เพียงพอ
 
ไม่เพียงพอ
6%
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย
 
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย

25-30
0%
เพียงพอมาก
 
เพียงพอมาก
0%
เพียงพอระดับนึง
 
เพียงพอระดับนึง
0%
ไม่เพียงพอ
 
ไม่เพียงพอ
0%
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย
 
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย

31-34
0%
เพียงพอมาก
 
เพียงพอมาก
0%
เพียงพอระดับนึง
 
เพียงพอระดับนึง
0%
ไม่เพียงพอ
 
ไม่เพียงพอ
0%
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย
 
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย

35+
0%
เพียงพอมาก
 
เพียงพอมาก
0%
เพียงพอระดับนึง
 
เพียงพอระดับนึง
0%
ไม่เพียงพอ
 
ไม่เพียงพอ
0%
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย
 
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย
20%
เพียงพอมาก
 
เพียงพอมาก
61%
เพียงพอระดับนึง
 
เพียงพอระดับนึง
15%
ไม่เพียงพอ
 
ไม่เพียงพอ
4%
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย
 
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย
ธ.ค. 2. 2019
น้องๆ ต้องการพัฒนาทักษะชีวิตใดต่อไปนี้อย่างเร่งด่วนมากที่สุดคะ
2,413 responded out of 2,472 polled
Male
24%
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
 
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
15%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
15%
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
 
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
42%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
3%
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว
 
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว

Female
22%
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
 
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
17%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
16%
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
 
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
41%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
3%
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว
 
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว
0-14
25%
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
 
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
17%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
16%
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
 
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
39%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
3%
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว
 
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว

15-19
24%
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
 
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
16%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
15%
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
 
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
42%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
3%
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว
 
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว

20-24
17%
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
 
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
18%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
18%
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
 
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
46%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
2%
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว
 
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว

25-30
0%
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
 
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
0%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
0%
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
 
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
0%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
0%
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว
 
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว

31-34
0%
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
 
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
0%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
0%
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
 
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
0%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
0%
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว
 
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว

35+
0%
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
 
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
0%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
0%
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
 
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
0%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
0%
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว
 
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว
23%
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
 
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
16%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
16%
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
 
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
42%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
3%
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว
 
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว
ธ.ค. 2. 2019
สุดท้ายแล้ว น้องๆ คิดว่าถ้าเราจะยกระดับการเรียนรู้เรื่องทักษะเพื่อนักเรียนยุคใหม่ น้องๆ อยากปรับเปลี่ยนอะไรในโรงเรียนหรือสถานศึกษามากที่สุดคะ
2,411 responded out of 2,440 polled
Male
22%
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
 
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
30%
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
 
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
7%
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
 
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
4%
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
 
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
32%
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
 
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
5%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

Female
15%
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
 
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
30%
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
 
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
8%
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
 
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
4%
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
 
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
38%
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
 
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
5%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
0-14
20%
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
 
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
33%
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
 
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
6%
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
 
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
3%
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
 
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
33%
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
 
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
5%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

15-19
17%
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
 
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
31%
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
 
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
8%
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
 
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
4%
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
 
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
35%
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
 
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
5%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

20-24
10%
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
 
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
22%
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
 
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
11%
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
 
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
7%
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
 
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
46%
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
 
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
6%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

25-30
0%
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
 
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
0%
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
 
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
0%
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
 
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
0%
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
 
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
0%
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
 
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

31-34
0%
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
 
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
0%
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
 
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
0%
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
 
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
0%
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
 
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
0%
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
 
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

35+
0%
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
 
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
0%
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
 
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
0%
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
 
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
0%
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
 
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
0%
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
 
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
17%
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
 
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
30%
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
 
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
7%
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
 
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
4%
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
 
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
36%
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
 
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
5%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

เมื่อการศึกษาควรเป็นเรื่องของคนเรียน
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest