การศึกษา
ผลจากโพลครั้งที่ 3 ของแคมเปญ Dare to Dream ที่ชวนให้น้องๆ มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะด้านชีวิตและอาชีพ เพื่อช่วยกันออกแบบการเรียนการสอนด้านทักษะที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้น
4 questions polled on this topic
12% response rate
2,314 responded out of 19,006 polled
ธ.ค. 11. 2019
น้องๆ คิดว่าคนรุ่นใหม่ควรได้อะไรที่เป็นผลลัพธ์ระยะยาวจากการไปโรงเรียนมากที่สุดคะ
ธ.ค. 11. 2019
โรงเรียนแบบไหนที่ทำให้น้องๆ อยากไปทุกวัน เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนในฝันเลยคะ
ธ.ค. 11. 2019
แล้วน้องๆ อยากเรียนในโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบไหนมากที่สุดคะ
ธ.ค. 11. 2019
สุดท้าย ถ้าเราอยากให้เมืองไทยสามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ หลักสูตรแห่งอนาคตควรมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถด้านไหนให้แก่ผู้เรียนมากที่สุดคะ

POLL RESULTS

ธ.ค. 11. 2019
น้องๆ คิดว่าคนรุ่นใหม่ควรได้อะไรที่เป็นผลลัพธ์ระยะยาวจากการไปโรงเรียนมากที่สุดคะ
2,314 responded out of 19,006 polled
Male
16%
มีงานทำและรายได้ดี
 
มีงานทำและรายได้ดี
13%
เพื่อนแท้ หรือสามารถอยู่กับคนอื่น
 
เพื่อนแท้ หรือสามารถอยู่กับคนอื่น
6%
มีชีวิตพอเพียงยั่งยืน
 
มีชีวิตพอเพียงยั่งยืน
7%
การสร้างความสุขให้ตัวเอง
 
การสร้างความสุขให้ตัวเอง
30%
การปรับตัวและแก้ปัญหา
 
การปรับตัวและแก้ปัญหา
25%
รู้จักตัวเองและเป็นตัวของตัวเอง
 
รู้จักตัวเองและเป็นตัวของตัวเอง
4%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

Female
18%
มีงานทำและรายได้ดี
 
มีงานทำและรายได้ดี
9%
เพื่อนแท้ หรือสามารถอยู่กับคนอื่น
 
เพื่อนแท้ หรือสามารถอยู่กับคนอื่น
4%
มีชีวิตพอเพียงยั่งยืน
 
มีชีวิตพอเพียงยั่งยืน
5%
การสร้างความสุขให้ตัวเอง
 
การสร้างความสุขให้ตัวเอง
35%
การปรับตัวและแก้ปัญหา
 
การปรับตัวและแก้ปัญหา
26%
รู้จักตัวเองและเป็นตัวของตัวเอง
 
รู้จักตัวเองและเป็นตัวของตัวเอง
3%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
0-14
15%
มีงานทำและรายได้ดี
 
มีงานทำและรายได้ดี
14%
เพื่อนแท้ หรือสามารถอยู่กับคนอื่น
 
เพื่อนแท้ หรือสามารถอยู่กับคนอื่น
5%
มีชีวิตพอเพียงยั่งยืน
 
มีชีวิตพอเพียงยั่งยืน
5%
การสร้างความสุขให้ตัวเอง
 
การสร้างความสุขให้ตัวเอง
34%
การปรับตัวและแก้ปัญหา
 
การปรับตัวและแก้ปัญหา
23%
รู้จักตัวเองและเป็นตัวของตัวเอง
 
รู้จักตัวเองและเป็นตัวของตัวเอง
4%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

15-19
19%
มีงานทำและรายได้ดี
 
มีงานทำและรายได้ดี
10%
เพื่อนแท้ หรือสามารถอยู่กับคนอื่น
 
เพื่อนแท้ หรือสามารถอยู่กับคนอื่น
4%
มีชีวิตพอเพียงยั่งยืน
 
มีชีวิตพอเพียงยั่งยืน
6%
การสร้างความสุขให้ตัวเอง
 
การสร้างความสุขให้ตัวเอง
31%
การปรับตัวและแก้ปัญหา
 
การปรับตัวและแก้ปัญหา
26%
รู้จักตัวเองและเป็นตัวของตัวเอง
 
รู้จักตัวเองและเป็นตัวของตัวเอง
4%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

20-24
15%
มีงานทำและรายได้ดี
 
มีงานทำและรายได้ดี
8%
เพื่อนแท้ หรือสามารถอยู่กับคนอื่น
 
เพื่อนแท้ หรือสามารถอยู่กับคนอื่น
4%
มีชีวิตพอเพียงยั่งยืน
 
มีชีวิตพอเพียงยั่งยืน
4%
การสร้างความสุขให้ตัวเอง
 
การสร้างความสุขให้ตัวเอง
40%
การปรับตัวและแก้ปัญหา
 
การปรับตัวและแก้ปัญหา
26%
รู้จักตัวเองและเป็นตัวของตัวเอง
 
รู้จักตัวเองและเป็นตัวของตัวเอง
3%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

25-30
17%
มีงานทำและรายได้ดี
 
มีงานทำและรายได้ดี
8%
เพื่อนแท้ หรือสามารถอยู่กับคนอื่น
 
เพื่อนแท้ หรือสามารถอยู่กับคนอื่น
7%
มีชีวิตพอเพียงยั่งยืน
 
มีชีวิตพอเพียงยั่งยืน
6%
การสร้างความสุขให้ตัวเอง
 
การสร้างความสุขให้ตัวเอง
42%
การปรับตัวและแก้ปัญหา
 
การปรับตัวและแก้ปัญหา
18%
รู้จักตัวเองและเป็นตัวของตัวเอง
 
รู้จักตัวเองและเป็นตัวของตัวเอง
3%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

31-34
11%
มีงานทำและรายได้ดี
 
มีงานทำและรายได้ดี
0%
เพื่อนแท้ หรือสามารถอยู่กับคนอื่น
 
เพื่อนแท้ หรือสามารถอยู่กับคนอื่น
0%
มีชีวิตพอเพียงยั่งยืน
 
มีชีวิตพอเพียงยั่งยืน
22%
การสร้างความสุขให้ตัวเอง
 
การสร้างความสุขให้ตัวเอง
33%
การปรับตัวและแก้ปัญหา
 
การปรับตัวและแก้ปัญหา
33%
รู้จักตัวเองและเป็นตัวของตัวเอง
 
รู้จักตัวเองและเป็นตัวของตัวเอง
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

35+
16%
มีงานทำและรายได้ดี
 
มีงานทำและรายได้ดี
8%
เพื่อนแท้ หรือสามารถอยู่กับคนอื่น
 
เพื่อนแท้ หรือสามารถอยู่กับคนอื่น
8%
มีชีวิตพอเพียงยั่งยืน
 
มีชีวิตพอเพียงยั่งยืน
8%
การสร้างความสุขให้ตัวเอง
 
การสร้างความสุขให้ตัวเอง
32%
การปรับตัวและแก้ปัญหา
 
การปรับตัวและแก้ปัญหา
24%
รู้จักตัวเองและเป็นตัวของตัวเอง
 
รู้จักตัวเองและเป็นตัวของตัวเอง
4%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
17%
มีงานทำและรายได้ดี
 
มีงานทำและรายได้ดี
10%
เพื่อนแท้ หรือสามารถอยู่กับคนอื่น
 
เพื่อนแท้ หรือสามารถอยู่กับคนอื่น
4%
มีชีวิตพอเพียงยั่งยืน
 
มีชีวิตพอเพียงยั่งยืน
5%
การสร้างความสุขให้ตัวเอง
 
การสร้างความสุขให้ตัวเอง
34%
การปรับตัวและแก้ปัญหา
 
การปรับตัวและแก้ปัญหา
25%
รู้จักตัวเองและเป็นตัวของตัวเอง
 
รู้จักตัวเองและเป็นตัวของตัวเอง
4%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
ธ.ค. 11. 2019
โรงเรียนแบบไหนที่ทำให้น้องๆ อยากไปทุกวัน เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนในฝันเลยคะ
2,237 responded out of 2,307 polled
Male
32%
เน้นเรียนแบบลงมือทำจริง
 
เน้นเรียนแบบลงมือทำจริง
20%
เน้นเรียนนอกห้องเรียน ทัศนศึกษา
 
เน้นเรียนนอกห้องเรียน ทัศนศึกษา
5%
ประเมินผลจากชิ้นงาน ไม่เน้นข้อเขียน
 
ประเมินผลจากชิ้นงาน ไม่เน้นข้อเขียน
8%
เน้นเรียนผ่านสื่อดิจิทัล
 
เน้นเรียนผ่านสื่อดิจิทัล
25%
เรียนเฉพาะสิ่งที่ตามความสนใจผู้เรียน
 
เรียนเฉพาะสิ่งที่ตามความสนใจผู้เรียน
6%
เน้นเรียนผ่านโครงงานและวิจัย
 
เน้นเรียนผ่านโครงงานและวิจัย
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

Female
34%
เน้นเรียนแบบลงมือทำจริง
 
เน้นเรียนแบบลงมือทำจริง
21%
เน้นเรียนนอกห้องเรียน ทัศนศึกษา
 
เน้นเรียนนอกห้องเรียน ทัศนศึกษา
4%
ประเมินผลจากชิ้นงาน ไม่เน้นข้อเขียน
 
ประเมินผลจากชิ้นงาน ไม่เน้นข้อเขียน
8%
เน้นเรียนผ่านสื่อดิจิทัล
 
เน้นเรียนผ่านสื่อดิจิทัล
24%
เรียนเฉพาะสิ่งที่ตามความสนใจผู้เรียน
 
เรียนเฉพาะสิ่งที่ตามความสนใจผู้เรียน
5%
เน้นเรียนผ่านโครงงานและวิจัย
 
เน้นเรียนผ่านโครงงานและวิจัย
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
0-14
23%
เน้นเรียนแบบลงมือทำจริง
 
เน้นเรียนแบบลงมือทำจริง
29%
เน้นเรียนนอกห้องเรียน ทัศนศึกษา
 
เน้นเรียนนอกห้องเรียน ทัศนศึกษา
3%
ประเมินผลจากชิ้นงาน ไม่เน้นข้อเขียน
 
ประเมินผลจากชิ้นงาน ไม่เน้นข้อเขียน
15%
เน้นเรียนผ่านสื่อดิจิทัล
 
เน้นเรียนผ่านสื่อดิจิทัล
17%
เรียนเฉพาะสิ่งที่ตามความสนใจผู้เรียน
 
เรียนเฉพาะสิ่งที่ตามความสนใจผู้เรียน
7%
เน้นเรียนผ่านโครงงานและวิจัย
 
เน้นเรียนผ่านโครงงานและวิจัย
5%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

15-19
35%
เน้นเรียนแบบลงมือทำจริง
 
เน้นเรียนแบบลงมือทำจริง
20%
เน้นเรียนนอกห้องเรียน ทัศนศึกษา
 
เน้นเรียนนอกห้องเรียน ทัศนศึกษา
4%
ประเมินผลจากชิ้นงาน ไม่เน้นข้อเขียน
 
ประเมินผลจากชิ้นงาน ไม่เน้นข้อเขียน
7%
เน้นเรียนผ่านสื่อดิจิทัล
 
เน้นเรียนผ่านสื่อดิจิทัล
27%
เรียนเฉพาะสิ่งที่ตามความสนใจผู้เรียน
 
เรียนเฉพาะสิ่งที่ตามความสนใจผู้เรียน
4%
เน้นเรียนผ่านโครงงานและวิจัย
 
เน้นเรียนผ่านโครงงานและวิจัย
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

20-24
39%
เน้นเรียนแบบลงมือทำจริง
 
เน้นเรียนแบบลงมือทำจริง
17%
เน้นเรียนนอกห้องเรียน ทัศนศึกษา
 
เน้นเรียนนอกห้องเรียน ทัศนศึกษา
5%
ประเมินผลจากชิ้นงาน ไม่เน้นข้อเขียน
 
ประเมินผลจากชิ้นงาน ไม่เน้นข้อเขียน
6%
เน้นเรียนผ่านสื่อดิจิทัล
 
เน้นเรียนผ่านสื่อดิจิทัล
24%
เรียนเฉพาะสิ่งที่ตามความสนใจผู้เรียน
 
เรียนเฉพาะสิ่งที่ตามความสนใจผู้เรียน
5%
เน้นเรียนผ่านโครงงานและวิจัย
 
เน้นเรียนผ่านโครงงานและวิจัย
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

25-30
43%
เน้นเรียนแบบลงมือทำจริง
 
เน้นเรียนแบบลงมือทำจริง
20%
เน้นเรียนนอกห้องเรียน ทัศนศึกษา
 
เน้นเรียนนอกห้องเรียน ทัศนศึกษา
0%
ประเมินผลจากชิ้นงาน ไม่เน้นข้อเขียน
 
ประเมินผลจากชิ้นงาน ไม่เน้นข้อเขียน
7%
เน้นเรียนผ่านสื่อดิจิทัล
 
เน้นเรียนผ่านสื่อดิจิทัล
13%
เรียนเฉพาะสิ่งที่ตามความสนใจผู้เรียน
 
เรียนเฉพาะสิ่งที่ตามความสนใจผู้เรียน
13%
เน้นเรียนผ่านโครงงานและวิจัย
 
เน้นเรียนผ่านโครงงานและวิจัย
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

31-34
33%
เน้นเรียนแบบลงมือทำจริง
 
เน้นเรียนแบบลงมือทำจริง
11%
เน้นเรียนนอกห้องเรียน ทัศนศึกษา
 
เน้นเรียนนอกห้องเรียน ทัศนศึกษา
11%
ประเมินผลจากชิ้นงาน ไม่เน้นข้อเขียน
 
ประเมินผลจากชิ้นงาน ไม่เน้นข้อเขียน
0%
เน้นเรียนผ่านสื่อดิจิทัล
 
เน้นเรียนผ่านสื่อดิจิทัล
22%
เรียนเฉพาะสิ่งที่ตามความสนใจผู้เรียน
 
เรียนเฉพาะสิ่งที่ตามความสนใจผู้เรียน
22%
เน้นเรียนผ่านโครงงานและวิจัย
 
เน้นเรียนผ่านโครงงานและวิจัย
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

35+
29%
เน้นเรียนแบบลงมือทำจริง
 
เน้นเรียนแบบลงมือทำจริง
29%
เน้นเรียนนอกห้องเรียน ทัศนศึกษา
 
เน้นเรียนนอกห้องเรียน ทัศนศึกษา
4%
ประเมินผลจากชิ้นงาน ไม่เน้นข้อเขียน
 
ประเมินผลจากชิ้นงาน ไม่เน้นข้อเขียน
4%
เน้นเรียนผ่านสื่อดิจิทัล
 
เน้นเรียนผ่านสื่อดิจิทัล
21%
เรียนเฉพาะสิ่งที่ตามความสนใจผู้เรียน
 
เรียนเฉพาะสิ่งที่ตามความสนใจผู้เรียน
12%
เน้นเรียนผ่านโครงงานและวิจัย
 
เน้นเรียนผ่านโครงงานและวิจัย
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
34%
เน้นเรียนแบบลงมือทำจริง
 
เน้นเรียนแบบลงมือทำจริง
21%
เน้นเรียนนอกห้องเรียน ทัศนศึกษา
 
เน้นเรียนนอกห้องเรียน ทัศนศึกษา
4%
ประเมินผลจากชิ้นงาน ไม่เน้นข้อเขียน
 
ประเมินผลจากชิ้นงาน ไม่เน้นข้อเขียน
8%
เน้นเรียนผ่านสื่อดิจิทัล
 
เน้นเรียนผ่านสื่อดิจิทัล
24%
เรียนเฉพาะสิ่งที่ตามความสนใจผู้เรียน
 
เรียนเฉพาะสิ่งที่ตามความสนใจผู้เรียน
5%
เน้นเรียนผ่านโครงงานและวิจัย
 
เน้นเรียนผ่านโครงงานและวิจัย
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
ธ.ค. 11. 2019
แล้วน้องๆ อยากเรียนในโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบไหนมากที่สุดคะ
2,188 responded out of 2,235 polled
Male
16%
เน้นผู้เรียนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
 
เน้นผู้เรียนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
21%
เน้นวิธีคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
 
เน้นวิธีคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
34%
เน้นการเรียนยืดหยุ่น วิชาที่สนใจ
 
เน้นการเรียนยืดหยุ่น วิชาที่สนใจ
7%
เน้นทักษะสื่อดิจิทัล
 
เน้นทักษะสื่อดิจิทัล
11%
เน้นความคิดสร้างสรรค์
 
เน้นความคิดสร้างสรรค์
9%
เน้นภาษาไทยและตปท
 
เน้นภาษาไทยและตปท
1%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

Female
15%
เน้นผู้เรียนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
 
เน้นผู้เรียนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
18%
เน้นวิธีคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
 
เน้นวิธีคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
39%
เน้นการเรียนยืดหยุ่น วิชาที่สนใจ
 
เน้นการเรียนยืดหยุ่น วิชาที่สนใจ
5%
เน้นทักษะสื่อดิจิทัล
 
เน้นทักษะสื่อดิจิทัล
9%
เน้นความคิดสร้างสรรค์
 
เน้นความคิดสร้างสรรค์
12%
เน้นภาษาไทยและตปท
 
เน้นภาษาไทยและตปท
2%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
0-14
16%
เน้นผู้เรียนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
 
เน้นผู้เรียนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
20%
เน้นวิธีคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
 
เน้นวิธีคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
29%
เน้นการเรียนยืดหยุ่น วิชาที่สนใจ
 
เน้นการเรียนยืดหยุ่น วิชาที่สนใจ
7%
เน้นทักษะสื่อดิจิทัล
 
เน้นทักษะสื่อดิจิทัล
11%
เน้นความคิดสร้างสรรค์
 
เน้นความคิดสร้างสรรค์
15%
เน้นภาษาไทยและตปท
 
เน้นภาษาไทยและตปท
3%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

15-19
16%
เน้นผู้เรียนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
 
เน้นผู้เรียนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
17%
เน้นวิธีคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
 
เน้นวิธีคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
42%
เน้นการเรียนยืดหยุ่น วิชาที่สนใจ
 
เน้นการเรียนยืดหยุ่น วิชาที่สนใจ
4%
เน้นทักษะสื่อดิจิทัล
 
เน้นทักษะสื่อดิจิทัล
8%
เน้นความคิดสร้างสรรค์
 
เน้นความคิดสร้างสรรค์
12%
เน้นภาษาไทยและตปท
 
เน้นภาษาไทยและตปท
2%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

20-24
14%
เน้นผู้เรียนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
 
เน้นผู้เรียนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
21%
เน้นวิธีคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
 
เน้นวิธีคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
36%
เน้นการเรียนยืดหยุ่น วิชาที่สนใจ
 
เน้นการเรียนยืดหยุ่น วิชาที่สนใจ
5%
เน้นทักษะสื่อดิจิทัล
 
เน้นทักษะสื่อดิจิทัล
11%
เน้นความคิดสร้างสรรค์
 
เน้นความคิดสร้างสรรค์
10%
เน้นภาษาไทยและตปท
 
เน้นภาษาไทยและตปท
3%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

25-30
15%
เน้นผู้เรียนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
 
เน้นผู้เรียนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
27%
เน้นวิธีคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
 
เน้นวิธีคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
30%
เน้นการเรียนยืดหยุ่น วิชาที่สนใจ
 
เน้นการเรียนยืดหยุ่น วิชาที่สนใจ
10%
เน้นทักษะสื่อดิจิทัล
 
เน้นทักษะสื่อดิจิทัล
9%
เน้นความคิดสร้างสรรค์
 
เน้นความคิดสร้างสรรค์
6%
เน้นภาษาไทยและตปท
 
เน้นภาษาไทยและตปท
3%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

31-34
22%
เน้นผู้เรียนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
 
เน้นผู้เรียนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
0%
เน้นวิธีคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
 
เน้นวิธีคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
44%
เน้นการเรียนยืดหยุ่น วิชาที่สนใจ
 
เน้นการเรียนยืดหยุ่น วิชาที่สนใจ
0%
เน้นทักษะสื่อดิจิทัล
 
เน้นทักษะสื่อดิจิทัล
0%
เน้นความคิดสร้างสรรค์
 
เน้นความคิดสร้างสรรค์
22%
เน้นภาษาไทยและตปท
 
เน้นภาษาไทยและตปท
11%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

35+
4%
เน้นผู้เรียนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
 
เน้นผู้เรียนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
17%
เน้นวิธีคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
 
เน้นวิธีคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
25%
เน้นการเรียนยืดหยุ่น วิชาที่สนใจ
 
เน้นการเรียนยืดหยุ่น วิชาที่สนใจ
8%
เน้นทักษะสื่อดิจิทัล
 
เน้นทักษะสื่อดิจิทัล
21%
เน้นความคิดสร้างสรรค์
 
เน้นความคิดสร้างสรรค์
21%
เน้นภาษาไทยและตปท
 
เน้นภาษาไทยและตปท
4%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
16%
เน้นผู้เรียนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
 
เน้นผู้เรียนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
18%
เน้นวิธีคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
 
เน้นวิธีคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
38%
เน้นการเรียนยืดหยุ่น วิชาที่สนใจ
 
เน้นการเรียนยืดหยุ่น วิชาที่สนใจ
5%
เน้นทักษะสื่อดิจิทัล
 
เน้นทักษะสื่อดิจิทัล
9%
เน้นความคิดสร้างสรรค์
 
เน้นความคิดสร้างสรรค์
12%
เน้นภาษาไทยและตปท
 
เน้นภาษาไทยและตปท
2%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
ธ.ค. 11. 2019
สุดท้าย ถ้าเราอยากให้เมืองไทยสามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ หลักสูตรแห่งอนาคตควรมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถด้านไหนให้แก่ผู้เรียนมากที่สุดคะ
2,148 responded out of 2,187 polled
Male
13%
ความสามารถด้านการแพทย์
 
ความสามารถด้านการแพทย์
17%
ความสามารถด้านดิจิทัล
 
ความสามารถด้านดิจิทัล
8%
ความสามารถด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 
ความสามารถด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3%
ความสามารถด้านการบินและโลจิสติกส์
 
ความสามารถด้านการบินและโลจิสติกส์
2%
ความสามารถด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ
 
ความสามารถด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ
14%
ความสามารถด้านเกษตรสมัยใหม่
 
ความสามารถด้านเกษตรสมัยใหม่
34%
ความสามารถเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 
ความสามารถเศรษฐกิจสร้างสรรค์
8%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

Female
17%
ความสามารถด้านการแพทย์
 
ความสามารถด้านการแพทย์
14%
ความสามารถด้านดิจิทัล
 
ความสามารถด้านดิจิทัล
8%
ความสามารถด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 
ความสามารถด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3%
ความสามารถด้านการบินและโลจิสติกส์
 
ความสามารถด้านการบินและโลจิสติกส์
2%
ความสามารถด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ
 
ความสามารถด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ
9%
ความสามารถด้านเกษตรสมัยใหม่
 
ความสามารถด้านเกษตรสมัยใหม่
39%
ความสามารถเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 
ความสามารถเศรษฐกิจสร้างสรรค์
8%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
0-14
20%
ความสามารถด้านการแพทย์
 
ความสามารถด้านการแพทย์
15%
ความสามารถด้านดิจิทัล
 
ความสามารถด้านดิจิทัล
12%
ความสามารถด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 
ความสามารถด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3%
ความสามารถด้านการบินและโลจิสติกส์
 
ความสามารถด้านการบินและโลจิสติกส์
1%
ความสามารถด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ
 
ความสามารถด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ
9%
ความสามารถด้านเกษตรสมัยใหม่
 
ความสามารถด้านเกษตรสมัยใหม่
34%
ความสามารถเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 
ความสามารถเศรษฐกิจสร้างสรรค์
8%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

15-19
17%
ความสามารถด้านการแพทย์
 
ความสามารถด้านการแพทย์
15%
ความสามารถด้านดิจิทัล
 
ความสามารถด้านดิจิทัล
9%
ความสามารถด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 
ความสามารถด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3%
ความสามารถด้านการบินและโลจิสติกส์
 
ความสามารถด้านการบินและโลจิสติกส์
2%
ความสามารถด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ
 
ความสามารถด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ
9%
ความสามารถด้านเกษตรสมัยใหม่
 
ความสามารถด้านเกษตรสมัยใหม่
36%
ความสามารถเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 
ความสามารถเศรษฐกิจสร้างสรรค์
8%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

20-24
13%
ความสามารถด้านการแพทย์
 
ความสามารถด้านการแพทย์
14%
ความสามารถด้านดิจิทัล
 
ความสามารถด้านดิจิทัล
5%
ความสามารถด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 
ความสามารถด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
2%
ความสามารถด้านการบินและโลจิสติกส์
 
ความสามารถด้านการบินและโลจิสติกส์
2%
ความสามารถด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ
 
ความสามารถด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ
11%
ความสามารถด้านเกษตรสมัยใหม่
 
ความสามารถด้านเกษตรสมัยใหม่
44%
ความสามารถเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 
ความสามารถเศรษฐกิจสร้างสรรค์
8%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

25-30
9%
ความสามารถด้านการแพทย์
 
ความสามารถด้านการแพทย์
14%
ความสามารถด้านดิจิทัล
 
ความสามารถด้านดิจิทัล
5%
ความสามารถด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 
ความสามารถด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
5%
ความสามารถด้านการบินและโลจิสติกส์
 
ความสามารถด้านการบินและโลจิสติกส์
2%
ความสามารถด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ
 
ความสามารถด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ
15%
ความสามารถด้านเกษตรสมัยใหม่
 
ความสามารถด้านเกษตรสมัยใหม่
45%
ความสามารถเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 
ความสามารถเศรษฐกิจสร้างสรรค์
6%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

31-34
0%
ความสามารถด้านการแพทย์
 
ความสามารถด้านการแพทย์
11%
ความสามารถด้านดิจิทัล
 
ความสามารถด้านดิจิทัล
0%
ความสามารถด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 
ความสามารถด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
0%
ความสามารถด้านการบินและโลจิสติกส์
 
ความสามารถด้านการบินและโลจิสติกส์
0%
ความสามารถด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ
 
ความสามารถด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ
0%
ความสามารถด้านเกษตรสมัยใหม่
 
ความสามารถด้านเกษตรสมัยใหม่
89%
ความสามารถเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 
ความสามารถเศรษฐกิจสร้างสรรค์
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

35+
21%
ความสามารถด้านการแพทย์
 
ความสามารถด้านการแพทย์
8%
ความสามารถด้านดิจิทัล
 
ความสามารถด้านดิจิทัล
0%
ความสามารถด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 
ความสามารถด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
0%
ความสามารถด้านการบินและโลจิสติกส์
 
ความสามารถด้านการบินและโลจิสติกส์
0%
ความสามารถด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ
 
ความสามารถด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ
17%
ความสามารถด้านเกษตรสมัยใหม่
 
ความสามารถด้านเกษตรสมัยใหม่
42%
ความสามารถเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 
ความสามารถเศรษฐกิจสร้างสรรค์
12%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
16%
ความสามารถด้านการแพทย์
 
ความสามารถด้านการแพทย์
15%
ความสามารถด้านดิจิทัล
 
ความสามารถด้านดิจิทัล
8%
ความสามารถด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 
ความสามารถด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3%
ความสามารถด้านการบินและโลจิสติกส์
 
ความสามารถด้านการบินและโลจิสติกส์
2%
ความสามารถด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ
 
ความสามารถด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ
10%
ความสามารถด้านเกษตรสมัยใหม่
 
ความสามารถด้านเกษตรสมัยใหม่
38%
ความสามารถเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 
ความสามารถเศรษฐกิจสร้างสรรค์
8%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

เมื่อการศึกษาควรเป็นเรื่องของคนเรียน
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest