เสียงเยาวชน
ขอต้อนรับสู่โพลสำรวจครั้งที่ 2 ของ "Dare to Dream: ปลุกพลังฝัน เปลี่ยนอนาคต"ที่ชวนวัยรุ่นมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องทักษะที่อยากเห็นค่ะ
5 questions polled on this topic
14% response rate
2,223 responded out of 16,431 polled
พ.ย. 8. 2019
ตอนนี้น้องๆ มีความมั่นใจไหมคะว่าจะสามารถมีชีวิตในแบบที่ตัวเองฝันไว้ได้ในอนาคต
พ.ย. 8. 2019
น้องๆ คิดว่าทักษะอะไรที่จำเป็นสำหรับชีวิตในโลกอนาคตมากที่สุดคะ
พ.ย. 8. 2019
แล้วน้องๆ คิดว่าตอนนี้โรงเรียนได้สอนทักษะนี้ให้แก่น้องๆ อย่างเพียงพอหรือยังคะ
พ.ย. 8. 2019
น้องๆ ต้องการพัฒนาทักษะชีวิตใดต่อไปนี้อย่างเร่งด่วนมากที่สุดคะ
พ.ย. 8. 2019
สุดท้ายแล้ว น้องๆ คิดว่าถ้าเราจะยกระดับการเรียนรู้เรื่องทักษะเพื่อนักเรียนยุคใหม่ น้องๆ อยากปรับเปลี่ยนอะไรในโรงเรียนหรือสถานศึกษามากที่สุดคะ

POLL RESULTS

พ.ย. 8. 2019
ตอนนี้น้องๆ มีความมั่นใจไหมคะว่าจะสามารถมีชีวิตในแบบที่ตัวเองฝันไว้ได้ในอนาคต
2,223 responded out of 16,431 polled
Male
50%
มั่นใจ
 
มั่นใจ
41%
ไม่มั่นใจ
 
ไม่มั่นใจ
9%
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย
 
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย

Female
40%
มั่นใจ
 
มั่นใจ
51%
ไม่มั่นใจ
 
ไม่มั่นใจ
9%
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย
 
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย
0-14
46%
มั่นใจ
 
มั่นใจ
43%
ไม่มั่นใจ
 
ไม่มั่นใจ
11%
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย
 
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย

15-19
42%
มั่นใจ
 
มั่นใจ
49%
ไม่มั่นใจ
 
ไม่มั่นใจ
9%
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย
 
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย

20-24
39%
มั่นใจ
 
มั่นใจ
52%
ไม่มั่นใจ
 
ไม่มั่นใจ
9%
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย
 
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย

25-30
48%
มั่นใจ
 
มั่นใจ
45%
ไม่มั่นใจ
 
ไม่มั่นใจ
6%
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย
 
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย

31-34
0%
มั่นใจ
 
มั่นใจ
100%
ไม่มั่นใจ
 
ไม่มั่นใจ
0%
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย
 
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย

35+
58%
มั่นใจ
 
มั่นใจ
42%
ไม่มั่นใจ
 
ไม่มั่นใจ
0%
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย
 
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย
42%
มั่นใจ
 
มั่นใจ
49%
ไม่มั่นใจ
 
ไม่มั่นใจ
9%
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย
 
ยังไม่มีฝันเรื่องนี้เลย
พ.ย. 8. 2019
น้องๆ คิดว่าทักษะอะไรที่จำเป็นสำหรับชีวิตในโลกอนาคตมากที่สุดคะ
2,389 responded out of 12,183 polled
Male
20%
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
 
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
11%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
14%
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
 
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
20%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
2%
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
 
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
9%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
3%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
4%
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
9%
การมีส่วนร่วมในสังคม
 
การมีส่วนร่วมในสังคม
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

Female
25%
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
 
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
15%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
15%
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
 
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
22%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
2%
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
 
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
6%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
1%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
4%
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
6%
การมีส่วนร่วมในสังคม
 
การมีส่วนร่วมในสังคม
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
0-14
25%
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
 
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
12%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
14%
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
 
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
17%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
4%
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
 
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
7%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
0%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
6%
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
8%
การมีส่วนร่วมในสังคม
 
การมีส่วนร่วมในสังคม
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

15-19
25%
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
 
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
12%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
14%
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
 
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
23%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
2%
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
 
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
7%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
1%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
4%
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
6%
การมีส่วนร่วมในสังคม
 
การมีส่วนร่วมในสังคม
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

20-24
22%
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
 
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
19%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
15%
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
 
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
19%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
2%
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
 
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
5%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
2%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
4%
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
7%
การมีส่วนร่วมในสังคม
 
การมีส่วนร่วมในสังคม
2%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

25-30
17%
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
 
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
24%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
19%
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
 
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
19%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
2%
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
 
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
2%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
0%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
0%
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
5%
การมีส่วนร่วมในสังคม
 
การมีส่วนร่วมในสังคม
7%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

31-34
0%
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
 
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
0%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
43%
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
 
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
43%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
0%
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
 
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
14%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
0%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
0%
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
0%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
0%
การมีส่วนร่วมในสังคม
 
การมีส่วนร่วมในสังคม
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

35+
17%
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
 
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
17%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
42%
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
 
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
8%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
0%
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
 
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
8%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
0%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
0%
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
0%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
8%
การมีส่วนร่วมในสังคม
 
การมีส่วนร่วมในสังคม
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
24%
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
 
การสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
14%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
15%
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
 
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
21%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
2%
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
 
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
6%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
1%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
4%
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
6%
การมีส่วนร่วมในสังคม
 
การมีส่วนร่วมในสังคม
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
พ.ย. 8. 2019
แล้วน้องๆ คิดว่าตอนนี้โรงเรียนได้สอนทักษะนี้ให้แก่น้องๆ อย่างเพียงพอหรือยังคะ
2,624 responded out of 12,115 polled
Male
9%
เพียงพอมาก
 
เพียงพอมาก
41%
เพียงพอระดับนึง
 
เพียงพอระดับนึง
32%
ไม่เพียงพอ
 
ไม่เพียงพอ
18%
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย
 
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย

Female
5%
เพียงพอมาก
 
เพียงพอมาก
44%
เพียงพอระดับนึง
 
เพียงพอระดับนึง
37%
ไม่เพียงพอ
 
ไม่เพียงพอ
14%
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย
 
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย
0-14
8%
เพียงพอมาก
 
เพียงพอมาก
53%
เพียงพอระดับนึง
 
เพียงพอระดับนึง
26%
ไม่เพียงพอ
 
ไม่เพียงพอ
13%
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย
 
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย

15-19
6%
เพียงพอมาก
 
เพียงพอมาก
45%
เพียงพอระดับนึง
 
เพียงพอระดับนึง
35%
ไม่เพียงพอ
 
ไม่เพียงพอ
14%
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย
 
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย

20-24
5%
เพียงพอมาก
 
เพียงพอมาก
36%
เพียงพอระดับนึง
 
เพียงพอระดับนึง
42%
ไม่เพียงพอ
 
ไม่เพียงพอ
17%
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย
 
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย

25-30
0%
เพียงพอมาก
 
เพียงพอมาก
41%
เพียงพอระดับนึง
 
เพียงพอระดับนึง
45%
ไม่เพียงพอ
 
ไม่เพียงพอ
14%
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย
 
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย

31-34
0%
เพียงพอมาก
 
เพียงพอมาก
14%
เพียงพอระดับนึง
 
เพียงพอระดับนึง
57%
ไม่เพียงพอ
 
ไม่เพียงพอ
29%
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย
 
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย

35+
13%
เพียงพอมาก
 
เพียงพอมาก
47%
เพียงพอระดับนึง
 
เพียงพอระดับนึง
33%
ไม่เพียงพอ
 
ไม่เพียงพอ
7%
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย
 
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย
6%
เพียงพอมาก
 
เพียงพอมาก
43%
เพียงพอระดับนึง
 
เพียงพอระดับนึง
36%
ไม่เพียงพอ
 
ไม่เพียงพอ
15%
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย
 
ไม่ได้สอนทักษะนี้เลย
พ.ย. 8. 2019
น้องๆ ต้องการพัฒนาทักษะชีวิตใดต่อไปนี้อย่างเร่งด่วนมากที่สุดคะ
2,618 responded out of 12,063 polled
Male
19%
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
 
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
22%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
17%
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
 
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
37%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
5%
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว
 
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว

Female
18%
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
 
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
27%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
18%
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
 
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
36%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
2%
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว
 
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว
0-14
22%
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
 
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
32%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
15%
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
 
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
28%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
2%
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว
 
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว

15-19
20%
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
 
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
25%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
15%
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
 
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
37%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
3%
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว
 
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว

20-24
13%
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
 
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
24%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
23%
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
 
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
38%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
2%
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว
 
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว

25-30
9%
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
 
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
26%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
26%
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
 
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
40%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
0%
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว
 
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว

31-34
0%
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
 
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
29%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
14%
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
 
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
57%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
0%
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว
 
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว

35+
17%
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
 
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
28%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
33%
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
 
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
17%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
6%
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว
 
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว
18%
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
 
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
26%
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
18%
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
 
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
36%
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
3%
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว
 
ไม่ต้องการพัฒนา มีทักษะอยู่แล้ว
พ.ย. 8. 2019
สุดท้ายแล้ว น้องๆ คิดว่าถ้าเราจะยกระดับการเรียนรู้เรื่องทักษะเพื่อนักเรียนยุคใหม่ น้องๆ อยากปรับเปลี่ยนอะไรในโรงเรียนหรือสถานศึกษามากที่สุดคะ
2,573 responded out of 2,860 polled
Male
12%
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
 
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
26%
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
 
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
12%
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
 
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
6%
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
 
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
37%
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
 
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
7%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

Female
15%
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
 
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
29%
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
 
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
11%
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
 
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
5%
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
 
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
32%
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
 
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
8%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
0-14
19%
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
 
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
34%
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
 
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
10%
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
 
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
2%
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
 
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
28%
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
 
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
7%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

15-19
15%
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
 
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
29%
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
 
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
11%
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
 
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
5%
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
 
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
33%
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
 
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
8%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

20-24
10%
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
 
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
27%
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
 
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
13%
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
 
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
8%
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
 
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
34%
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
 
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
8%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

25-30
14%
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
 
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
21%
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
 
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
12%
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
 
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
10%
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
 
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
38%
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
 
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
5%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

31-34
29%
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
 
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
0%
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
 
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
0%
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
 
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
14%
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
 
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
57%
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
 
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

35+
17%
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
 
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
22%
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
 
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
0%
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
 
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
17%
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
 
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
44%
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
 
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
14%
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
 
ไม่เน้นการสอบข้อเขียนมาก
29%
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
 
เสริมทักษะนอกห้องเรียน
11%
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
 
ครูเข้าใจตลาดแรงงานยุคใหม่
6%
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
 
ความร่วมมือระหว่าง ร ร และนายจ้าง
33%
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
 
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
7%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

ศาสนาและการอยู่ร่วมกัน: ประสบการณ์จากสามจังหวัดชายแดนใต้
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest