สิทธิเด็ก
เราได้ร่วมมือกับกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทอีกครั้ง เพื่อสำรวจความคิดเห็นเยาวชนเพิ่มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษาที่อยากเห็นค่ะ....
2 questions polled on this topic
9% response rate
1,023 responded out of 12,024 polled
ก.พ. 14. 2019
สิทธิขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาด้านไหนที่น้องอยากได้มากที่สุดตอนนี้
ก.พ. 14. 2019
น้องๆ คาดหวังให้รัฐบาลชุดต่อไปจัดการเรื่องไหนเกี่ยวกับการศึกษาเป็นอันดับแรก

POLL RESULTS

ก.พ. 14. 2019
สิทธิขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาด้านไหนที่น้องอยากได้มากที่สุดตอนนี้
1,023 responded out of 12,024 polled
Female
16%
สิทธิด้านทรงผมเสรี
 
สิทธิด้านทรงผมเสรี
8%
สิทธิแต่งกายเสรี
 
สิทธิแต่งกายเสรี
13%
สิทธิเลือกร่วมกิจกรรมที่สนใจเท่านั้น
 
สิทธิเลือกร่วมกิจกรรมที่สนใจเท่านั้น
34%
ลดวิชาบังคับและลงวิชาที่สนใจ
 
ลดวิชาบังคับและลงวิชาที่สนใจ
17%
ลดการปิดกั้นทางความคิด
 
ลดการปิดกั้นทางความคิด
10%
คุ้มครองนักเรียนจากการทำร้าย
 
คุ้มครองนักเรียนจากการทำร้าย
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

Male
17%
สิทธิด้านทรงผมเสรี
 
สิทธิด้านทรงผมเสรี
9%
สิทธิแต่งกายเสรี
 
สิทธิแต่งกายเสรี
10%
สิทธิเลือกร่วมกิจกรรมที่สนใจเท่านั้น
 
สิทธิเลือกร่วมกิจกรรมที่สนใจเท่านั้น
29%
ลดวิชาบังคับและลงวิชาที่สนใจ
 
ลดวิชาบังคับและลงวิชาที่สนใจ
21%
ลดการปิดกั้นทางความคิด
 
ลดการปิดกั้นทางความคิด
9%
คุ้มครองนักเรียนจากการทำร้าย
 
คุ้มครองนักเรียนจากการทำร้าย
5%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
0-14
18%
สิทธิด้านทรงผมเสรี
 
สิทธิด้านทรงผมเสรี
27%
สิทธิแต่งกายเสรี
 
สิทธิแต่งกายเสรี
0%
สิทธิเลือกร่วมกิจกรรมที่สนใจเท่านั้น
 
สิทธิเลือกร่วมกิจกรรมที่สนใจเท่านั้น
36%
ลดวิชาบังคับและลงวิชาที่สนใจ
 
ลดวิชาบังคับและลงวิชาที่สนใจ
9%
ลดการปิดกั้นทางความคิด
 
ลดการปิดกั้นทางความคิด
0%
คุ้มครองนักเรียนจากการทำร้าย
 
คุ้มครองนักเรียนจากการทำร้าย
9%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

15-19
19%
สิทธิด้านทรงผมเสรี
 
สิทธิด้านทรงผมเสรี
8%
สิทธิแต่งกายเสรี
 
สิทธิแต่งกายเสรี
14%
สิทธิเลือกร่วมกิจกรรมที่สนใจเท่านั้น
 
สิทธิเลือกร่วมกิจกรรมที่สนใจเท่านั้น
34%
ลดวิชาบังคับและลงวิชาที่สนใจ
 
ลดวิชาบังคับและลงวิชาที่สนใจ
15%
ลดการปิดกั้นทางความคิด
 
ลดการปิดกั้นทางความคิด
8%
คุ้มครองนักเรียนจากการทำร้าย
 
คุ้มครองนักเรียนจากการทำร้าย
2%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

20-24
6%
สิทธิด้านทรงผมเสรี
 
สิทธิด้านทรงผมเสรี
6%
สิทธิแต่งกายเสรี
 
สิทธิแต่งกายเสรี
11%
สิทธิเลือกร่วมกิจกรรมที่สนใจเท่านั้น
 
สิทธิเลือกร่วมกิจกรรมที่สนใจเท่านั้น
33%
ลดวิชาบังคับและลงวิชาที่สนใจ
 
ลดวิชาบังคับและลงวิชาที่สนใจ
28%
ลดการปิดกั้นทางความคิด
 
ลดการปิดกั้นทางความคิด
10%
คุ้มครองนักเรียนจากการทำร้าย
 
คุ้มครองนักเรียนจากการทำร้าย
5%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

25-30
10%
สิทธิด้านทรงผมเสรี
 
สิทธิด้านทรงผมเสรี
5%
สิทธิแต่งกายเสรี
 
สิทธิแต่งกายเสรี
14%
สิทธิเลือกร่วมกิจกรรมที่สนใจเท่านั้น
 
สิทธิเลือกร่วมกิจกรรมที่สนใจเท่านั้น
29%
ลดวิชาบังคับและลงวิชาที่สนใจ
 
ลดวิชาบังคับและลงวิชาที่สนใจ
29%
ลดการปิดกั้นทางความคิด
 
ลดการปิดกั้นทางความคิด
14%
คุ้มครองนักเรียนจากการทำร้าย
 
คุ้มครองนักเรียนจากการทำร้าย
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

31-34
0%
สิทธิด้านทรงผมเสรี
 
สิทธิด้านทรงผมเสรี
0%
สิทธิแต่งกายเสรี
 
สิทธิแต่งกายเสรี
0%
สิทธิเลือกร่วมกิจกรรมที่สนใจเท่านั้น
 
สิทธิเลือกร่วมกิจกรรมที่สนใจเท่านั้น
67%
ลดวิชาบังคับและลงวิชาที่สนใจ
 
ลดวิชาบังคับและลงวิชาที่สนใจ
33%
ลดการปิดกั้นทางความคิด
 
ลดการปิดกั้นทางความคิด
0%
คุ้มครองนักเรียนจากการทำร้าย
 
คุ้มครองนักเรียนจากการทำร้าย
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

35+
22%
สิทธิด้านทรงผมเสรี
 
สิทธิด้านทรงผมเสรี
11%
สิทธิแต่งกายเสรี
 
สิทธิแต่งกายเสรี
0%
สิทธิเลือกร่วมกิจกรรมที่สนใจเท่านั้น
 
สิทธิเลือกร่วมกิจกรรมที่สนใจเท่านั้น
44%
ลดวิชาบังคับและลงวิชาที่สนใจ
 
ลดวิชาบังคับและลงวิชาที่สนใจ
11%
ลดการปิดกั้นทางความคิด
 
ลดการปิดกั้นทางความคิด
11%
คุ้มครองนักเรียนจากการทำร้าย
 
คุ้มครองนักเรียนจากการทำร้าย
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
16%
สิทธิด้านทรงผมเสรี
 
สิทธิด้านทรงผมเสรี
9%
สิทธิแต่งกายเสรี
 
สิทธิแต่งกายเสรี
12%
สิทธิเลือกร่วมกิจกรรมที่สนใจเท่านั้น
 
สิทธิเลือกร่วมกิจกรรมที่สนใจเท่านั้น
32%
ลดวิชาบังคับและลงวิชาที่สนใจ
 
ลดวิชาบังคับและลงวิชาที่สนใจ
19%
ลดการปิดกั้นทางความคิด
 
ลดการปิดกั้นทางความคิด
9%
คุ้มครองนักเรียนจากการทำร้าย
 
คุ้มครองนักเรียนจากการทำร้าย
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
ก.พ. 14. 2019
น้องๆ คาดหวังให้รัฐบาลชุดต่อไปจัดการเรื่องไหนเกี่ยวกับการศึกษาเป็นอันดับแรก
1,080 responded out of 1,111 polled
Female
39%
หลักสูตรที่เรียน
 
หลักสูตรที่เรียน
22%
คุณภาพครู
 
คุณภาพครู
9%
กิจกรรมในสถานศึกษา
 
กิจกรรมในสถานศึกษา
17%
ตารางเวลาเรียน
 
ตารางเวลาเรียน
9%
การสอบแข่งขัน
 
การสอบแข่งขัน
2%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

Male
47%
หลักสูตรที่เรียน
 
หลักสูตรที่เรียน
14%
คุณภาพครู
 
คุณภาพครู
12%
กิจกรรมในสถานศึกษา
 
กิจกรรมในสถานศึกษา
14%
ตารางเวลาเรียน
 
ตารางเวลาเรียน
8%
การสอบแข่งขัน
 
การสอบแข่งขัน
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
0-14
17%
หลักสูตรที่เรียน
 
หลักสูตรที่เรียน
17%
คุณภาพครู
 
คุณภาพครู
8%
กิจกรรมในสถานศึกษา
 
กิจกรรมในสถานศึกษา
33%
ตารางเวลาเรียน
 
ตารางเวลาเรียน
0%
การสอบแข่งขัน
 
การสอบแข่งขัน
25%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

15-19
40%
หลักสูตรที่เรียน
 
หลักสูตรที่เรียน
18%
คุณภาพครู
 
คุณภาพครู
9%
กิจกรรมในสถานศึกษา
 
กิจกรรมในสถานศึกษา
19%
ตารางเวลาเรียน
 
ตารางเวลาเรียน
11%
การสอบแข่งขัน
 
การสอบแข่งขัน
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

20-24
48%
หลักสูตรที่เรียน
 
หลักสูตรที่เรียน
21%
คุณภาพครู
 
คุณภาพครู
8%
กิจกรรมในสถานศึกษา
 
กิจกรรมในสถานศึกษา
14%
ตารางเวลาเรียน
 
ตารางเวลาเรียน
7%
การสอบแข่งขัน
 
การสอบแข่งขัน
2%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

25-30
52%
หลักสูตรที่เรียน
 
หลักสูตรที่เรียน
19%
คุณภาพครู
 
คุณภาพครู
14%
กิจกรรมในสถานศึกษา
 
กิจกรรมในสถานศึกษา
0%
ตารางเวลาเรียน
 
ตารางเวลาเรียน
10%
การสอบแข่งขัน
 
การสอบแข่งขัน
5%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

31-34
33%
หลักสูตรที่เรียน
 
หลักสูตรที่เรียน
33%
คุณภาพครู
 
คุณภาพครู
0%
กิจกรรมในสถานศึกษา
 
กิจกรรมในสถานศึกษา
0%
ตารางเวลาเรียน
 
ตารางเวลาเรียน
33%
การสอบแข่งขัน
 
การสอบแข่งขัน
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

35+
22%
หลักสูตรที่เรียน
 
หลักสูตรที่เรียน
44%
คุณภาพครู
 
คุณภาพครู
33%
กิจกรรมในสถานศึกษา
 
กิจกรรมในสถานศึกษา
0%
ตารางเวลาเรียน
 
ตารางเวลาเรียน
0%
การสอบแข่งขัน
 
การสอบแข่งขัน
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
42%
หลักสูตรที่เรียน
 
หลักสูตรที่เรียน
20%
คุณภาพครู
 
คุณภาพครู
10%
กิจกรรมในสถานศึกษา
 
กิจกรรมในสถานศึกษา
16%
ตารางเวลาเรียน
 
ตารางเวลาเรียน
9%
การสอบแข่งขัน
 
การสอบแข่งขัน
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

ศาสนากับห้องเรียน
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest