สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษา

หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาของคุณ สนใจร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการยูรีพอร์ตแก่นักเรียนหรือนักศึกษา คุณสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สไลด์นำเสนอ โปสเตอร์ และอินโฟกราฟฟิก เกี่ยวกับโครงการฯ ได้ทางนี้

https://drive.google.com/open?id=0B6dCUdQz19_KeVhtTGF1RFBScm8