โพลปัจจุบันใน ความเหลื่อมล้ำ
เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน จะขาดโอกาสในหลายๆ ด้าน เช่น โภชนาการ, ที่อยู่อาศัย, การศึกษา ... มุมมองของยูรีพอร์ตเตอร์เกี่ยวกับประเด็นด้านความยากจนในชุมชนของพวกเขาเป็นอย่างไร?
4 questions polled on this topic
49% response rate
1095 responded out of 2256 polled
มิ.ย. 22. 2017
น้องๆ คิดว่า ในชุมชนที่น้องอยู่ มีคนยากจนหรือไม่?
มิ.ย. 22. 2017
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีใครในชุมชนของน้องๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือสำหรับคนยากจนหรือไม่?
มิ.ย. 22. 2017
น้องๆ คิดว่า ใคร หรือ หน่วยงานใด ควรเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่คนยากจน?
มิ.ย. 22. 2017
น้องๆ คิดว่าครอบครัวที่มีสมาชิก 5 คน (พ่อ แม่ และ ลูก 3 คน) ควรจะมีรายได้ต่อเดือนรวมประมาณเท่าใด จึงจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้?

ผลโพล

มิ.ย. 22. 2017
น้องๆ คิดว่า ในชุมชนที่น้องอยู่ มีคนยากจนหรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 1095 จากทั้งหมด 2256 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
11%
No
 
No
89%
Yes
 
Yes

ชาย
15%
No
 
No
85%
Yes
 
Yes
0-14
78%
yes
 
yes
22%
no
 
no

15-19
88%
yes
 
yes
12%
no
 
no

20-24
87%
yes
 
yes
13%
no
 
no

25-30
80%
yes
 
yes
20%
no
 
no

31-34
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
90%
yes
 
yes
10%
no
 
no
12%
No
 
No
88%
Yes
 
Yes
มิ.ย. 22. 2017
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีใครในชุมชนของน้องๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือสำหรับคนยากจนหรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 1028 จากทั้งหมด 1095 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
50%
No
 
No
50%
Yes
 
Yes

ชาย
53%
No
 
No
47%
Yes
 
Yes
0-14
42%
yes
 
yes
58%
no
 
no

15-19
50%
yes
 
yes
50%
no
 
no

20-24
49%
yes
 
yes
51%
no
 
no

25-30
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

31-34
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
20%
yes
 
yes
80%
no
 
no
50%
No
 
No
50%
Yes
 
Yes
มิ.ย. 22. 2017
น้องๆ คิดว่า ใคร หรือ หน่วยงานใด ควรเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่คนยากจน?
มีผู้ตอบจำนวน 994 จากทั้งหมด 1028 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
10%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)
1%
Temple or Church
 
Temple or Church
1%
International Organizations
 
International Organizations
3%
Private Comapnies
 
Private Comapnies
85%
Government
 
Government

ชาย
12%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)
2%
Temple or Church
 
Temple or Church
2%
International Organizations
 
International Organizations
6%
Private Comapnies
 
Private Comapnies
79%
Government
 
Government
0-14
6%
private comapnies
 
private comapnies
68%
government
 
government
6%
international organizations
 
international organizations
16%
others (please specify)
 
others (please specify)
3%
temple or church
 
temple or church

15-19
4%
private comapnies
 
private comapnies
84%
government
 
government
1%
international organizations
 
international organizations
9%
others (please specify)
 
others (please specify)
2%
temple or church
 
temple or church

20-24
0%
private comapnies
 
private comapnies
73%
government
 
government
3%
international organizations
 
international organizations
24%
others (please specify)
 
others (please specify)
0%
temple or church
 
temple or church

25-30
0%
private comapnies
 
private comapnies
80%
government
 
government
0%
international organizations
 
international organizations
20%
others (please specify)
 
others (please specify)
0%
temple or church
 
temple or church

31-34
0%
private comapnies
 
private comapnies
33%
government
 
government
0%
international organizations
 
international organizations
67%
others (please specify)
 
others (please specify)
0%
temple or church
 
temple or church

35+
0%
private comapnies
 
private comapnies
67%
government
 
government
0%
international organizations
 
international organizations
33%
others (please specify)
 
others (please specify)
0%
temple or church
 
temple or church
10%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)
1%
Temple or Church
 
Temple or Church
2%
International Organizations
 
International Organizations
4%
Private Comapnies
 
Private Comapnies
83%
Government
 
Government
มิ.ย. 22. 2017
น้องๆ คิดว่าครอบครัวที่มีสมาชิก 5 คน (พ่อ แม่ และ ลูก 3 คน) ควรจะมีรายได้ต่อเดือนรวมประมาณเท่าใด จึงจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้?
มีผู้ตอบจำนวน 954 จากทั้งหมด 994 ที่ทำการสำรวจ
000
20000
30000
15000
50000
25000
30
20
10000
50
40000
5000
10
15
25
100000
100
3000
60000
35000
35
70000
1000
150000
18000
40
8000
9000
12000
2000
60
200000
4000
45000
6000
70
300
300000
7000
0000
1500
17000
200
500
80000
00
12
16000
22000
400

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด