นโยบายสังคม และ งานรณรงค์
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal หรือ SDG) คือ เป้าหมายที่ผู้นำโลกร่วมลงชื่อรับรอง เพื่อใช้เป็นวาระในการพัฒนาโลก 15 ปี (พ.ศ.2559-2573) ซึ่งผลของการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ย่อมส่งผลต่ออนาคตของเด็กและเยาวชน
3 questions polled on this topic
60% response rate
1,356 responded out of 2,244 polled
มิ.ย. 18. 2017
น้องๆ เคยได้ยินเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG มาก่อนหรือไม่?
มิ.ย. 18. 2017
น้องๆ คิดว่าประเด็นใดในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสำคัญที่สุด?
มิ.ย. 18. 2017
แล้วน้องๆ คิดว่า ใครคือผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงที่สุดในการที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน?

ผลโพล

มิ.ย. 18. 2017
น้องๆ เคยได้ยินเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG มาก่อนหรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 1,356 จากทั้งหมด 2,244 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
63%
No
 
No
37%
Yes
 
Yes

ชาย
64%
No
 
No
36%
Yes
 
Yes
0-14
48%
yes
 
yes
52%
no
 
no

15-19
35%
yes
 
yes
65%
no
 
no

20-24
48%
yes
 
yes
52%
no
 
no

25-30
71%
yes
 
yes
29%
no
 
no

31-34
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
56%
yes
 
yes
44%
no
 
no
63%
No
 
No
37%
Yes
 
Yes
มิ.ย. 18. 2017
น้องๆ คิดว่าประเด็นใดในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสำคัญที่สุด?
มีผู้ตอบจำนวน 1,339 จากทั้งหมด 1,458 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
14%
Caring for the environment
 
Caring for the environment
28%
Useful technology and infrastructure
 
Useful technology and infrastructure
8%
Gender equality
 
Gender equality
28%
Have a health life
 
Have a health life
3%
End hunger
 
End hunger
18%
End poverty
 
End poverty

ชาย
21%
Caring for the environment
 
Caring for the environment
21%
Useful technology and infrastructure
 
Useful technology and infrastructure
9%
Gender equality
 
Gender equality
21%
Have a health life
 
Have a health life
5%
End hunger
 
End hunger
24%
End poverty
 
End poverty
0-14
31%
useful technology and infrastructure
 
useful technology and infrastructure
8%
end poverty
 
end poverty
29%
have a health life
 
have a health life
2%
end hunger
 
end hunger
4%
gender equality
 
gender equality
25%
caring for the environment
 
caring for the environment

15-19
26%
useful technology and infrastructure
 
useful technology and infrastructure
20%
end poverty
 
end poverty
25%
have a health life
 
have a health life
4%
end hunger
 
end hunger
8%
gender equality
 
gender equality
16%
caring for the environment
 
caring for the environment

20-24
23%
useful technology and infrastructure
 
useful technology and infrastructure
28%
end poverty
 
end poverty
33%
have a health life
 
have a health life
2%
end hunger
 
end hunger
9%
gender equality
 
gender equality
5%
caring for the environment
 
caring for the environment

25-30
0%
useful technology and infrastructure
 
useful technology and infrastructure
29%
end poverty
 
end poverty
43%
have a health life
 
have a health life
0%
end hunger
 
end hunger
0%
gender equality
 
gender equality
29%
caring for the environment
 
caring for the environment

31-34
25%
useful technology and infrastructure
 
useful technology and infrastructure
0%
end poverty
 
end poverty
25%
have a health life
 
have a health life
25%
end hunger
 
end hunger
0%
gender equality
 
gender equality
25%
caring for the environment
 
caring for the environment

35+
11%
useful technology and infrastructure
 
useful technology and infrastructure
22%
end poverty
 
end poverty
33%
have a health life
 
have a health life
0%
end hunger
 
end hunger
11%
gender equality
 
gender equality
22%
caring for the environment
 
caring for the environment
16%
Caring for the environment
 
Caring for the environment
26%
Useful technology and infrastructure
 
Useful technology and infrastructure
8%
Gender equality
 
Gender equality
26%
Have a health life
 
Have a health life
3%
End hunger
 
End hunger
20%
End poverty
 
End poverty
มิ.ย. 18. 2017
แล้วน้องๆ คิดว่า ใครคือผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงที่สุดในการที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน?
มีผู้ตอบจำนวน 1,317 จากทั้งหมด 1,340 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
11%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)
11%
International Organizations
 
International Organizations
2%
Private Companies
 
Private Companies
25%
Civil Society Organizations
 
Civil Society Organizations
50%
Government
 
Government

ชาย
14%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)
11%
International Organizations
 
International Organizations
2%
Private Companies
 
Private Companies
24%
Civil Society Organizations
 
Civil Society Organizations
48%
Government
 
Government
0-14
19%
civil society organizations
 
civil society organizations
17%
international organizations
 
international organizations
21%
others (please specify)
 
others (please specify)
4%
private companies
 
private companies
38%
government
 
government

15-19
25%
civil society organizations
 
civil society organizations
11%
international organizations
 
international organizations
11%
others (please specify)
 
others (please specify)
2%
private companies
 
private companies
50%
government
 
government

20-24
19%
civil society organizations
 
civil society organizations
7%
international organizations
 
international organizations
16%
others (please specify)
 
others (please specify)
7%
private companies
 
private companies
51%
government
 
government

25-30
14%
civil society organizations
 
civil society organizations
0%
international organizations
 
international organizations
43%
others (please specify)
 
others (please specify)
0%
private companies
 
private companies
43%
government
 
government

31-34
25%
civil society organizations
 
civil society organizations
0%
international organizations
 
international organizations
0%
others (please specify)
 
others (please specify)
0%
private companies
 
private companies
75%
government
 
government

35+
0%
civil society organizations
 
civil society organizations
0%
international organizations
 
international organizations
22%
others (please specify)
 
others (please specify)
0%
private companies
 
private companies
78%
government
 
government
12%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)
11%
International Organizations
 
International Organizations
2%
Private Companies
 
Private Companies
25%
Civil Society Organizations
 
Civil Society Organizations
50%
Government
 
Government

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เยาวชนไทยกับความหวังในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
อ่านเพิ่มเติม →

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด